papiery wartościowe
 
Encyklopedia PWN
papiery wartościowe,
ekon. świadectwa potwierdzające istnienie określonego uprawnienia posiadacza papierów wartościowych lub innej wskazanej osoby.
Uprawnienia te mogą odnosić się do wierzytelności pieniężnych (np.: obligacje, weksle — dłużne papiery wartościowe), do udziału w zarządzaniu, zyskach, majątku emitenta (akcje — udziałowe papiery wartościowe) lub do rozporządzania towarem (np. konosamenty, dowody składowe — towarowe papiery wartościowe). Obecnie występują również instrumenty hybrydalne łączące np. cechy dłużnych i udziałowych papierów wartościowych, np. obligacje zamienne.
Klasyfikując papiery wartościowe ze względu na tryb obrotu, należy wyróżnić: imienne papiery wartościowe (osobą upoważnioną do realizacji uprawnień jest konkretna osoba — przeniesienie własności takiego papieru wartosciowego może wiązać się z pewnymi utrudnieniami), papiery wartościowe na zlecenie (osobą upoważnioną do realizacji uprawnień jest konkretna osoba oraz każda inna, na którą uprawnienia te zostaną przeniesione przez indos) oraz papiery wartościowe na okaziciela (osobą upoważnioną do realizacji uprawnień jest posiadacz danego papieru wartościowego, przeniesienie własności jest najłatwiejsze — może nastąpić poprzez np. wręczenie papieru wartościowego). Szczególnym rodzajem papierów wartosciowych są papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego. Występują one wyłącznie w formie elektronicznej, natomiast nie występują w formie materialnej (papierowej). Obrót takimi papierami wartościowymi odbywa się na zorganizowanym rynku, najczęściej na giełdzie papierów wartościowych i podlega regulacjom mającym na celu ochronę uczestników obrotu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia