emisja papierów wartościowych
 
Encyklopedia PWN
emisja papierów wartościowych,
ekon.:
1) Wystawienie standaryzowanych papierów wartościowych przez emitenta i zaproponowanie ich nabycia w drodze publicznej subskrypcji. Emitent to podmiot wystawiający papier wartościowy we własnym imieniu, np. spółka akcyjna emitująca akcje nowej emisji lub podmiot emitujący obligacje; emitentem może być również Skarb Państwa. Emisja papierów wartościowych jest procesem, który rozpoczyna się od zaproponowania przez emitenta nabycia (objęcia) papierów wartościowych, a kończy w momencie dokonania ostatniej czynności prawnej lub faktycznej, niezbędnej do nadania danym papierom wartościowym samodzielnego bytu w obrocie prawnym. Zasady emisji papierów wartościowych w Polsce są określone ustawowo, a wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu wymaga zgody Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Czynności faktyczne lub prawne, które są niezbędne do nadania papierom wartościowym samodzielnego bytu prawnego, są różne w zależności od rodzaju papierów wartościowych; np. emisja akcji wymaga podwyższenia kapitału akcyjnego i zarejestrowania tego w sądzie rejestrowym, przy emisji praw pochodnych zaś nie ma takiego wymogu. Z reguły emisja papierów wartościowych wymaga przestrzegania określonej procedury prawnej, np. uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej o emisji akcji.
2) W znaczeniu przedmiotowym emisja papierów wartościowych oznacza wszystkie papiery wartościowe wystawione w ramach emisji rozumianej jako szereg powiązanych ze sobą czynności prawnych.
Pojęcie emisji papierów wartościowych należy odróżnić od pojęcia serii, mimo że często pojęcia te bywają utożsamiane. W ramach jednej emisji można jednak dopuścić wystąpienie różnych serii papierów wartościowych. Pojęcie emisji papierów wartościowych ma jednak sens tylko w kontekście pojęcia serii papierów wartościowych, rozumianej jako wystawianie pewnej liczby papierów wartościowych o identycznych cechach. Tam, gdzie cechy papieru są zindywidualizowane, stosuje się wyłącznie określenie „wystawienia papieru wartościowego” (stąd np. wystawienie, a nie emisja weksla).
Aleksander Chłopecki
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia