kapitałowy rynek
 
Encyklopedia PWN
Rynek kapitałowy spełnia w gospodarce kraju bardzo istotne funkcje — transformacji, właściwej alokacji i wyceny kapitału. Transformacja kapitału polega na przekształceniu oszczędności inwestorów w inwestycje rzeczowe notowanych spółek finansowanych z emisji papierów wartościowych. Ze względu na określanie celu emisji papierów wartościowych, transformacja kapitału na rynku kapitałowym jest bardziej efektywna, niż np. w sektorze bankowym, gdzie część oszczędności jest przekształcana w kredyty konsumpcyjne. Właściwa alokacja kapitału jest rezultatem dążenia przez inwestorów do maksymalizacji zysku. Kierując się tym kryterium, inwestorzy kupują akcje spółek przynoszących największe zyski, a więc przekazują strumień kapitału do podmiotów najlepiej nim gospodarujących. Wycena kapitału (przedsiębiorstw) to możliwość łatwego określenia pożądanej stopy zwrotu z kapitału oraz bieżącej wartości spółek, dzięki codziennemu określaniu ich wartości rynkowej. Wycena przedsiębiorstw ma główne znaczenie dla procesu prywatyzacji, gdyż sprzedaż państwowych spółek przez rynek kapitałowy pozwala na ich najbardziej obiektywną wycenę, umożliwiając jednocześnie wszystkim chętnym nabycie akcji danych spółek.
Tradycyjnie najważniejszym segmentem rynku kapitałowego jest giełda papierów wartościowych; jednak nie obejmuje ona całości rynku kapitałowego ze względu na obrót niektórymi instrumentami na rynku pozagiełdowym, w ramach tzw. alternatywnych systemów obrotu, lub wręcz poza jakąkolwiek formą zorganizowanego rynku papierów wartościowych. Jednocześnie przedmiotem obrotu na giełdach papierów wartościowych często są walory nie zaliczane do instrumentów rynku kapitałowego, np. instrumenty pochodne oparte na kursach walutowych.
Mirosław Kachniewski
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia