fundusz inwestycyjny
 
Encyklopedia PWN
fundusz inwestycyjny,
ekon. instytucja finansowa, mająca osobowość prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie publicznie zebranych środków pieniężnych w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe.
Fundusz inwestycyjny jest tworzony przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które, jako jego organ, zarządza nim i go reprezentuje. Utworzenie funduszu inwestycyjnego wymaga zgody Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a zasady jego działania określa, oprócz przepisów prawa, statut funduszu.
Wyróżnia się 2 podstawowe rodzaje funduszy inwestycyjnych: otwarte i zamknięte. Fundusz inwestycyjny otwarty jest instytucją wspólnego inwestowania w papiery wartościowe, instytucją zbywającą jednostki uczestnictwa w funduszu i odkupującą je na żądanie uczestnika. Fundusz inwestycyjny otwarty może lokować aktywa tylko w określone papiery wartościowe, dopuszczone do obrotu na giełdzie lub na regulowanym rynku pozagiełdowym (kapitałowy rynek), przy czym nie jest możliwy wtórny obrót tymi walorami. Fundusz inwestycyjny zamknięty emituje certyfikaty inwestycyjne i może lokować nie tylko w papiery wartościowe, ale także w inne prawa majątkowe, np. w udziały w spółkach z o.o., waluty i kontrakty terminowe. Certyfikaty funduszu inwestycyjnego zamkniętego można nabyć od funduszu tylko w przypadku nowej emisji, poźniej są one przedmiotem obrotu na rynku wtórnym. Bezpieczeństwo aktywów funduszy inwestycyjnych jest gwarantowane przez: wyodrębnienie aktywów funduszy inwestycyjnych z aktywów spółki nim zarządzającej i przechowywanie ich przez depozytariusza; stosowanie ograniczeń inwestycyjnych i zasady dywersyfikacji portfela; obowiązek przekazywania informacji uczestnikom funduszu; nadzór Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia