zamknięty

Encyklopedia PWN

zespół rockowy, wokalno-instrumentalny, zał. 1979 w Warszawie przez wokalistę K. Jaryczewskiego, gitarzystę W. Łuczaja-Pogorzelskiego, autorów piosenek, oraz perkusistę J. Szlagowskiego i gitarzystę basowego P. Mścisławskiego;
Wszechświat o zakrzywionej przestrzeni;
łow. ogrodzony teren, na którym są przetrzymywane zwierzęta gatunków występujących na swobodzie;
krążenia układ, naczyniowy układ,
anat. układ wewnętrzny transportu płynów ustrojowych zwierząt i człowieka.
fiz. jedna z wielkości charakteryzujących pole fiz.:
Lavoisier
[lawuazjẹ]
Antoine Laurent de Wymowa, ur. 26 VIII 1743, Paryż, zm. 8 V 1794, tamże,
francuski chemik, przyrodnik, rolnik i działacz gospodarczy.
ekon. zbywalny papier wartościowy na okaziciela emitowany przez fundusze inwestycyjne zamknięte i mieszane;
ekon. instytucja finansowa, mająca osobowość prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie publicznie zebranych środków pieniężnych w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe.
hortus conclusus
[łac., ‘ogród zamknięty’],
ikon. wyobrażenie alegoryczne ogrodu (słowne lub obrazowe) odnoszące się do Marii Panny i Niepokalanego Poczęcia;
kanał, kanał wodny,
sztuczny ciek wodny wykonany w wykopie, przekopie lub nasypie z odpowiednio umocnionymi brzegami;
mat. teoria opisująca rozkłady rozmaitości różniczkowych na prostsze fragmenty.
pułapka magnetyczna, butelka magnetyczna,
fiz. urządzenie do utrzymywania plazmy w ograniczonym obszarze za pomocą odpowiednio ukształtowanego pola magnet.;
bud. otwór w ścianie, zwykle wraz z zamknięciem, umożliwiający dostęp światła i wentylację pomieszczenia;
cedzidło, nucza,
techn. filtr o działaniu okresowym;
comitium
[łac.],
miejsce przeznaczone na zgromadzenia komicjów kurialnych, potem gł. zgromadzeń ludu;
wizualne przedstawienie tła akcji scenicznej, wyrażone za pomocą środków malarskich, plastycznych lub architektonicznych.
zakład zamknięty w XVI–XVIII w., wykorzystujący w warsztatach rzemieślniczych pracę osób najczęściej obwinionych o włóczęgostwo i żebractwo.
wrażenie słuchowe (lub zmierzony sygnał) wywołane przez powracający impuls fali sprężystej odbitej od przeszkody, dochodzące do obserwatora (lub odbiornika) z takim opóźnieniem czasowym, które pozwala na odróżnienie go od impulsu fali bezpośredniej;
ezoteryzm
[gr. esōterikós ‘wewnętrzny’, ‘zamknięty’],
tendencja do ukrywania najgłębszego sensu doktryny i kultu religijnego przed obcymi lub nie wtajemniczonymi.

Słownik języka polskiego PWN

zamknięty
1. «ograniczony w przestrzeni lub osłonięty ze wszystkich stron»
2. «taki, do którego nie ma dostępu lub który się izoluje»
3. «nieujawniający swoich myśli i uczuć»
4. «niezmieniający swoich poglądów»
5. «taki, w którym mogą wziąć udział tylko osoby lub instytucje zaproszone»
zakład zamknięty «karna, wychowawcza lub lecznicza instytucja lub jej część ograniczająca wolność osób w niej przebywających»
zamknąćzamykać
1. «ustawić okna, drzwi, pokrywy itp. w takim położeniu, żeby zasłaniały jakiś otwór lub uniemożliwiały dostęp do wnętrza czegoś; też: uruchomić mechanizm, który je blokuje»
2. «zagrodzić coś, uniemożliwiając dostęp do czegoś lub wydostanie się skądś»
3. «schować coś w pomieszczeniu, schowku lub pojemniku opatrzonym zamkiem»
4. «pozbawić kogoś możliwości wyjścia z jakiegoś pomieszczenia»
5. «aresztować kogoś»
6. «złożyć coś rozłożonego lub rozpostartego»
7. «zawiesić lub zlikwidować działalność jakiegoś zakładu lub instytucji»
8. «doprowadzić coś do końca»
9. «znaleźć się na końcu czegoś»
10. pot. «wyłączyć jakieś urządzenia»
11. «zawrzeć w czymś jakąś treść»
zamknięcie
1. «urządzenie do zamykania czegoś»
2. «miejsce lub pomieszczenie zamknięte»
gruźlica zamknięta «stadium gruźlicy zaleczonej»
lecznictwo zamknięte «leczenie chorych w szpitalach i sanatoriach»
linia zamknięta «linia wychodząca z pewnego punktu i kończąca się w tym samym punkcie»
sylaba zamknięta «sylaba kończąca się spółgłoską»
złamanie zamknięte «złamanie kości nie powodujące uszkodzenia skóry»
zamknąć kasę «zsumować dochody i wydatki w odpowiedniej księdze»
zamknąć księgi rachunkowe, konto itp. «podsumować dochody i wydatki z końcem okresu rozliczeniowego»
zamknąć obwód prądu, obwód elektryczny «połączyć elementy obwodu tak, by popłynął przez nie prąd elektryczny»
zamknąć ruch pieszy, kołowy «zakazać przechodzenia lub przejazdu przez daną drogę lub obszar»
zamknąć sięzamykać się
1. «zamknąć drzwi pomieszczenia, w którym się przebywa»
2. «o oknach, drzwiach i przedmiotach mających zamki: zostać zamkniętym lub zatrzasnąć się»
3. «o czymś rozłożonym lub rozpostartym: zostać złożonym lub złożyć się»
4. «żyć w odosobnieniu»
5. «nie mówić o swoich uczuciach i myślach»
6. «zakończyć się»
7. pot. «przestać mówić»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia