droga

Encyklopedia PWN

techn. wytyczona trasa wyposażona w urządzenia techniczne, dostosowana do ruchu środków transportu, ewentualnie poruszania się ludzi i zwierząt;
fiz. długość toru przebytego przez poruszający się punkt materialny;
miesięcznik lit.-polit., wyd. 1922–37 w Warszawie;
pismo wyd. 1978–89 poza cenzurą w Warszawie;
konspiracyjny miesięcznik lit.-społ., wyd. i redagowany od XII 1943 do IV 1944 w Warszawie przez grupę młodzieży akademickiej, m.in. S. Marczaka-Oborskiego (pseud. Juliusz Oborski), J. Garzteckiego, E. Pohoską, A. Jakimowicza, K.K. Baczyńskiego;
droga stanowiąca zespół: nawierzchni kolejowej, podtorza, obiektów inżynierskich (mostów, tuneli), budynków stacyjnych, ramp, posterunków ruchu oraz instalacji elektrycznych.
droga konieczna, służebność drogowa,
droga ustanowiona dla nieruchomości, która nie ma dostępu do drogi publicznej lub do należących do niej budynków gospodarskich;
astr. jasny pas światła rozciągający się na nocnym niebie wzdłuż równika galaktycznego, nachylonego pod kątem ok. 62° do równika niebieskiego;
w ośrodku jednorodnym iloczyn drogi geom. s promieniowania świetlnego i bezwzględnego współczynnika załamania n ośrodka, w którym światło się rozchodzi: d = n·s;
droga, którą przebywa cząstka pomiędzy 2 kolejnymi zderzeniami;
katol. nabożeństwo paraliturgiczne upamiętniające i odtwarzające symbolicznie mękę i śmierć Jezusa Chrystusa;
droga oddechowa odpowiadająca za oddychanie niewrażliwe na cyjanek, występująca u roślin wyższych, grzybów i bakterii;
Panamerykańska, Droga, ang. Pan-American Highway Wymowa, hiszp. Carretera Panamericana Wymowa,
system dróg samochodowych łączących kraje Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej i Ameryki Północnej;
Gruzińska Droga Wojenna, ros. Voenno-Gruzinskaja doroga, gruz. Sak’art’velos Samkhedro Gza,
hist. nazwa drogi kołowej łączącej Przedkaukazie (Osetia Północna w Federacji Ros.) z Zakaukaziem (Gruzja);
Suchumska Droga Wojenna, Wojẹnno-Suchụmskaja dorọga, gruz. Sokhumis Samkhedro Gza,
hist. nazwa górskiego odcinka drogi samochodowej łączącej Rosję z Gruzją;
Wołżańsko-Bałtycka Droga Wodna, Wołgo-Bałtijskij wodnyj put' im. W.I. Lenina,
droga wodna w Rosji,
dziennik, wyd. 1945–90 w Warszawie;

Słownik języka polskiego PWN

droga
1. «pas ziemi łączący jakieś miejscowości lub punkty terenu, przystosowany do komunikacji»
2. «wszelki szlak komunikacyjny»
3. «trasa, którą ktoś zamierza lub musi przebyć»
4. «podróż lub wędrówka»
5. «sposób przekazywania informacji»
6. «sposób postępowania»
7. «długość toru przebytego przez poruszający się punkt materialny»

• drogowy
droga administracyjna, służbowa, urzędowa «sposób załatwiania spraw za pośrednictwem władz administracyjnych lub innych zgodnie z obowiązującymi przepisami»
droga bita «droga o twardej nawierzchni wykonanej ze żwiru lub kamienia tłuczonego»
droga gruntowa «droga niemająca twardej nawierzchni»
droga hamowania «odległość przejechana przez pojazd od chwili uruchomienia hamulców do zatrzymania się»
droga kołowa «droga dla pojazdów»
droga krzyżowa
1. Droga Krzyżowa «przejście Chrystusa niosącego krzyż od domu Piłata na Golgotę»
2. «nabożeństwo katolickie odprawiane w czasie Wielkiego Postu, odtwarzające symbolicznie mękę Chrystusa»
Droga Mleczna «zbiorowisko bardzo odległych gwiazd, tworzące smugę świetlną na niebie»
droga naturalna «droga komunikacyjna stworzona przez naturę, np. spławna rzeka»
droga podporządkowana «droga, po której jadące pojazdy, zbliżające się do krzyżującej się z nią drogi głównej, mają obowiązek ustąpienia pierwszeństwa przejazdu pojazdom jadącym tą drogą»
droga polubowna «załatwianie sprawy spornej w sposób kompromisowy przez porozumienie się stron»
droga prawna «ustalony przepisami prawa sposób prowadzenia spraw sądowych lub urzędowych»
droga rokadowa zob. rokada.
droga sądowa «załatwianie sprawy spornej przez sądy»
droga startowa «środkowa część pasa startowego»
droga strategiczna «droga służąca celom związanym z obroną kraju i prowadzeniem wojny»
droga szybkiego ruchu «droga przystosowana do jazdy z dużą szybkością»
droga transportowa «trasa, po której przewozi się towary z jednego kraju do innego»
droga uprzywilejowana «droga z pierwszeństwem przejazdu»
droga żelazna daw. «linia kolejowa»
drogi
1. «mający wysoką cenę»
2. «wymagający dużych nakładów»
3. «pracujący za dużą zapłatę»
4. «bliski komuś uczuciowo»

• drogo
drogi łzowe «kanaliki, którymi łzy spływają od gruczołu łzowego do jamy nosowej»
drogi oddechowe «jama nosowa, jama ustna, gardło, krtań, tchawica i oskrzela»
drogi żółciowe «kanaliki przewodzące żółć z wątroby do dwunastnicy»
film drogi «gatunek filmu sensacyjno-przygodowego, którego akcja toczy się na drogach, autostradach»
koryto drogi «wgłębienie w podłożu przygotowane pod nawierzchnię drogi»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia