Odo

Encyklopedia PWN

Odo, Eudoksjusz, ur. 858, zm. 898,
z dynastii Robertyngów, król Francji (zachodniofrankijski) od 888, syn Roberta Mocnego hr. Paryża, brat Roberta I
Odo z Cluny, ur. 878, zm. 942,
fr. kompozytor, opat klasztoru w Cluny;
Bujwid Odo Feliks Kazimierz, ur. 30 XI 1857, Wilno, zm. 26 XII 1942, Kraków,
lekarz bakteriolog i immunolog, działacz społ.; jeden z twórców pol. mikrobiologii;
Casel
[ka:zl]
Odo Johann, ur. 27 IX 1886, Koblencja, zm. 28 III 1948, Herstelle,
niem. teolog, liturgista, historyk i religioznawca, benedyktyn;
oda
[gr.],
patetyczny utwór wierszowany, opiewający wybitną postać, ważne wydarzenie historyczne, wzniosłą ideę;
oda
[gr.],
muz. forma wok.-instrumentalna zbliżona do kantaty, popularna od 2. poł. XVII w., zwłaszcza w muzyce ang. (ody H. Purcella i G.F. Händla na dzień św. Cecylii);
Oda, Akim-Oda,
m. w Ghanie, nad rz. Birim;
Oda, żyła w 1. poł. XI w.,
księżna pol., córka margrabiego Miśni Ekkeharda, czwarta żona Bolesława I Chrobrego od 1018.
Oda, ur. ok. 955, zm. 1023, Quedlinburg,
księżna pol., druga żona Mieszka I, córka Dytryka, margrabiego Marchii Północnej;
Oda Nobunaga, ur. 1534, prow. Owari (obecnie prefektura Aichi), zm. 21 VI 1582, Kioto,
japoński polityk i dowódca wojskowy;
zasada ustrojowa określająca stosunki między państwem a Kościołem (związkami wyznaniowymi).
ekon. specyficzny typ powszechnego (ogólnego) podatku obrotowego o charakterze pośrednim, obciążającego konsumpcję, ostatecznie ponoszony przez finalnego nabywcę towaru, konsumenta, w cenie zakupu.
Teresa od Dzieciątka Jezus, Teresa z Lisieux, Teresa Mała, Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, właśc. Teresa Martin, święta, ur. 2 I 1873, Alençon (Normandia), zm. 30 IX 1897, Lisieux,
fr. karmelitanka bosa, mistyczka;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

od
1. «przyimek wprowadzający określenie miejsca, od którego oddala się dana rzecz lub osoba, np. Goście wstali od stołu., lub z którego dochodzi dane zjawisko, np. Zimny wiatr wiał od morza.»
2. «przyimek wprowadzający nazwę strony lub miejsca, względem których określane jest położenie danego obiektu, np. Ręczniki leżą na drugiej półce od dołu.»
3. «przyimek wprowadzający nazwę obiektu, od którego dana rzecz jest oddzielana lub oddzielona, np. Odklejała znaczki od kopert.»
4. «przyimek wprowadzający nazwę osoby, od której pochodzi to, o czym jest mowa, np. Pieniądze pożyczyła od ojca.»
5. «przyimek wprowadzający określenie czasu, w którym zaczął mieć miejsce dany stan rzeczy, np. Była od świtu na nogach.»
6. «przyimek wprowadzający określenie dolnej granicy czegoś, np. Mieszkanie było zastawione książkami od podłogi po sufit.»
7. «przyimek wprowadzający określenie przyczyny danego zjawiska, np. Buty miał mokre od rosy.»
8. «przyimek poprzedzający nazwę osoby, rzeczy lub zjawiska, z którymi ktoś chce uniknąć kontaktu, np. Zasłaniała twarz od słońca.»
9. «przyimek łączący dwa rzeczowniki, z których pierwszy nazywa część danej całości, np. Wyprasuj kołnierzyk od bluzki., przedmiot zabezpieczający przed danym zjawiskiem, np. Weź proszek od bólu głowy., lub przedmiot używany w danych sytuacjach, np. Garnitur od ślubu.»
10. «przyimek łączący nazwę osoby z określeniem jej specjalności, np. Firma zatrudni specjalistę od komputerów.»
11. «przyimek łączący dwa człony konstrukcji porównawczej dotyczącej stopnia nasilenia danej cechy, np. Ta praca była trudniejsza od poprzedniej.»
12. «przyimek wprowadzający określenie podstawy obliczania jakiejś wielkości, np. W redakcji płacono mu od wiersza lub od arkusza.»
13. pot. «przyimek przyłączający wyrazy i wyrażenia służące wymyślaniu komuś, np. Nawyzywała go od łajdaków.»
od-
1. «przedrostek tworzący od czasowników czasowniki pochodne, oznaczający przeciwieństwo, np. odbarwić, wzmocnienie, np. odkarmić, oddalenie, oddzielenie, np. odbiec, wykonanie czegoś według wzoru, np. odrysować, powtórzenie w odpowiedzi danej czynności, np. odburknąć, odkłonić się, lub uczynienie czegoś na nowo, powrót do pierwotnego stanu, np. odbudować, odrosnąć»
2. «przedrostek tworzący czasowniki od podstaw imiennych, oznaczający zmniejszenie lub usunięcie czegoś, np. odczulić, nadanie czemuś na nowo jakiejś cechy, np. odmłodzić, lub zmniejszenie, oddzielenie czegoś, np. odtlenić»
3. «część składowa przymiotników, przysłówków i rzeczowników mających za podstawę słowotwórczą połączenie przyimka od z rzeczownikiem w dopełniaczu, np. odautorski, odludek»
oda
1. «uroczysty utwór poetycki opiewający wybitną postać, doniosłe wydarzenie itp.»
2. «kompozycja wokalno-instrumentalna zbliżona do kantaty»
od małego, od maleńkiego, od maleńkości, od małości «od wczesnego dzieciństwa»
od akapitu «z wcięciem akapitowym»
od dawien dawna «od bardzo długiego czasu»
od dawna «od dłuższego czasu»
od niechcenia «bez większego zaangażowania»
od niedawna «od krótkiego czasu»
od nowa «jeszcze raz od początku»
od początku «na nowo, po raz drugi»
od pradawna «od bardzo dawna»
od razu «bardzo szybko, natychmiast»
od ręki «natychmiast, na poczekaniu»
od zewnątrz I «w miejscu znajdującym się poza granicami określonej przestrzeni»
od zewnątrz II «od strony przeciwnej niż wnętrze czegoś»
podatek pogłówny, podatek od głowy «w dawnej Polsce: podatek pobierany od każdej zobowiązanej do tego osoby»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia