depozyt
 
Encyklopedia PWN
depozyt
[łac. depositum ‘odłożone’],
przechowanie,
prawo, ekon. umowa, w której określona osoba lub instytucja (depozytariusz) zobowiązuje się przechowywać cudzą rzecz ruchomą, czuwać nad zachowaniem jej w stanie nie pogorszonym i zwrócić ją składającemu (deponentowi) w terminie oznaczonym lub na żądanie;
depozytem nazywa się też przedmioty złożone do przechowania. Depozyt sądowy, złożenie przez dłużnika przedmiotu świadczenia do przechowania przez sąd (np. gdy z przyczyn dotyczących osoby wierzyciela dłużnik nie może spełnić świadczenia do jego rąk); ważne złożenie do depozytu sądowego ma skutki spełnienia świadczenia. Przedmiotem depozytu bankowego są wkłady na rachunku bieżącym, a także papiery wartościowe, kruszce szlachetne itp.; pierwotne operacje deponowania monet u jubilerów i wekslarzy w zamian za pokwitowanie dały początek operacjom bankowym. Depozyt papierów wartościowych obejmuje rachunki i konta depozytowe papierów wartościowych, prowadzone przez upoważnione do tego podmioty — w Polsce Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia