Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA
 
Encyklopedia PWN
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA (KDPW SA),
niezależna instytucja odpowiedzialna za nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu papierami wartościowymi;
utworzony 1991 jako integralna część Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie; od 1994 stał się niezależną instytucją w formie spółki akcyjnej, założony przez Skarb Państwa. KDPW działa na podstawie Kodeksu handlowego, ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a także postanowień statutu spółki. Akcjonariuszami KDPW mogą być wyłącznie spółki prowadzące giełdę papierów wartościowych, domy maklerskie, spółki prowadzące rynek pozagiełdowy, Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski i banki. KDPW spełnia: funkcje depozytowe — przechowywanie i rejestracja papierów wartościowych znajdujących się w obrocie publicznym i poza nim, nadzór nad wielkością ich emisji; nadawanie kodu papierom wartościowym każdej emisji dopuszczonym do publicznego obrotu; prowadzenie kont depozytowych dla podmiotów uprawnionych do przechowywania papierów wartościowych w Depozycie; obsługę emitentów oraz wykonywanie praw z papierów wartościowych, w tym obsługę wypłaty dywidendy, odsetek itp.; funkcje rozliczeniowe — jednoczesne przeprowadzanie rozliczeń w papierach wartościowych i rozliczeń pieniężnych, potwierdzonych transakcji uczestnika przekazanych przez GPW i rynek pozagiełdowy CTO; gwarantowanie rozliczeń w celu eliminowania ryzyka w transakcjach między bezpośrednimi uczestnikami rynku; funkcje samoregulacyjne — ustala zasady działania dla siebie i swoich uczestników.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia