dochody państwa
 
Encyklopedia PWN
dochody państwa,
ekon. ta część przychodów państwa, tzn. środków zasilających sektor budżetowy, w której skład nie wchodzą wpływy będące źródłami finansowania deficytu budżetowego.
W większości krajów, przychody państwa dzieli się na dochody państwa oraz na źródła finansowania deficytu budżetowego; podstawowy rodzaj dochodów państwa to dochody podatkowe; dzieli się je na dochody z tytułu podatków bezpośrednich (podatek) oraz z tytułu podatków pośrednich ; ponadto do dochodów państwa zalicza się m.in. wpływy z ceł, opłat wyrównawczych, z majątku i praw majątkowych (np. czynsz z tytułu wynajmowania składników majątku państwowego, dywidendy z tytułu udziału państwa w majątku przedsiębiorstw), z zysku z operacji pożyczkowych banku centralnego czy też lokat nadwyżek zagranicznych środków płatniczych, a także wpływy z różnego rodzaju opłat; częścią dochodów państwa są również tzw. dochody zagraniczne, na które składają się m.in. odsetki od kredytów udzielonych zagranicy; pozostała część przychodów państwa jest traktowana jako źródła finansowania deficytu budżetowego państwa; są to przede wszystkim wpływy z różnego rodzaju pożyczek i kredytów oraz wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez państwo; do tej części przychodów zalicza się także wpływy z nadwyżek budżetowych z lat poprzednich, spłaty przez zagranicę udzielonych jej kredytów, a także środki uzyskane ze sprzedaży elementów majątku państwowego (tzw. dochody z prywatyzacji); udział bieżących przychodów państwa w PKB w bieżących cenach rynkowych jest miarą stopnia redystrybucji wytworzonego produktu przez sektor budżetowy (poziomu fiskalizmu w danej gospodarce).
Dariusz Malinowski
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia