Internet

Encyklopedia PWN

Internet
[ang.],
inform. ogólnoświatowa sieć komputerowa, łącząca lokalne sieci, korzystające z pakietowego protokołu komunikacyjnego TCP/IP, mająca jednolite zasady adresowania i nazywania węzłów (komputerów włączonych do sieci) oraz protokoły udostępniania informacji.
inform. firma oferująca dostęp do Internetu użytkownikom prywatnymi i firmom, najczęściej za pośrednictwem linii telefonicznych, łącz dzierżawionych lub linii telewizji kablowej.
w Polsce około 70 rozgłośni działa w Internecie;
najbardziej znana (i najstarsza) jest internetowa strona Mateusz. Swoje strony w sieci mają również m.in. Sekretariat Prymasa Polski, KAI, największe polskie tygodniki katolickie, niektóre katolickie rozgłośnie radiowe i wydawnictwa, część diecezji i seminariów duchownych, także niektóre zgromadzenia zakonne, a nawet parafie.
e-
[skrót od elektroniczny],
przedrostek służący do definiowania nazw działalności społ. i gosp. korzystających z sieci komputerowych, zwykle Internetu (lub intranetu, np. wewnątrz firmy);
TCP/IP, ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol,
inform. najpopularniejsze protokoły komunikacyjne dla sieci komputerowych;
potocznie używane określenie osoby systematycznie korzystającej z Internetu.
intranet
[ang.],
inform. wewn. sieć komputerowa korzystająca z protokołu TCP/IP i in. protokołów (protokół komunikacyjny) wykorzystywanych w Internecie (przede wszystkim z poczty elektronicznej i WWW), przeznaczona dla jednej instytucji, niedostępna z zewnątrz;
NET ART
[ang.],
pojęcie określające praktyki artystyczne wykorzystujące możliwości sieci Internet;
telefonia
[gr.],
dział telekomunikacji porozumiewawczej zajmujący się przekazywaniem dźwięków mowy (z wystarczającą zrozumiałością) pomiędzy co najmniej 2 abonentami sieci telefonicznej, za pośrednictwem urządzeń telekomunik.;
czasopisma poświęcone utrwalaniu i upowszechnianiu wyników badań nauk., dostarczaniu informacji o rozwoju i postępach nauki we wszystkich jej dziedzinach, wydawane w zasadzie przez instytucje nauk. i przeznaczone przede wszystkim dla środowisk naukowych.
inform. sieć komputerowa rozległa, realizowana przy użyciu łącz Internetu, lecz dostępna tylko dla określonych użytkowników (e, w przeciwieństwie do Internetu, jest niepubliczny).
metoda rejestracji obrazu polegająca na tym, że jest on rzutowany nie na błonę fotograficzną, lecz na fotoelektryczny element światłoczuły (element CCD).
ekon. złożony, wielowymiarowy proces pogłębiania międzynarodowego podziału pracy, zwiększania obrotów handlu międzynarodowego, nasilenia przepływów kapitału, ludzi, technologii i towarów, przenikania się kultur i narastania zależności między krajami, zapoczątkowany w latach 80. XX w. i występujący również współcześnie.
host
[ang.],
inform. komputer centralny, komputer macierzysty: komputer włączony do Internetu połączeniem stałym, mający stały adres, udostępniający swoje usługi użytkownikom łączącym się ze swoich komputerów (zdalnych terminali);
IP, ang. Internet Protocol,
inform. protokół komunikacyjny warstwy sieciowej modelu OSI, używany powszechnie w Internecie (protokół komunikacyjny);
komputer
[ang. < łac. computare ‘rozważać’, ‘obliczyć’],
elektroniczna maszyna cyfrowa,
urządzenie elektroniczne przeznaczone do przetwarzania informacji (danych) przedstawionych w postaci cyfrowej, sterowane programem zapisanym w pamięci.
działania realizowane w warunkach swobodnej gry konkurujących ze sobą sił politycznych, dotyczące przygotowania, wdrażania i ewaluacji strategii promujących partie polityczne, polityków, idee, projekty polityczne.
multimedia
[łac.],
system multimedialny,
pojęcie stosowane obecnie w odniesieniu do dowolnego systemu teleinformatycznego, zdolnego do przetwarzania, archiwizacji i dystrybucji informacji w postaci dźwięku, ruchomych obrazów, fotografii, grafiki, tekstów oraz danych.

Słownik języka polskiego PWN

Internet, internet «ogólnoświatowa sieć komputerowa»
• internetowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia