Internet

Encyklopedia PWN

zbiór norm określających sposoby kompresji ruchomego obrazu i dźwięku, oprac. przez zespół Moving Picture Experts Group (stąd nazwa normy), w ramach Międzynar. Organizacji Normalizacyjnej (ISO) i Międzynar. Komisji Elektrotechnicznej (IEC);
„Mundo, El”
[el mụndo; hiszp., ‘świat’],
poranny dziennik hiszp., wyd. od 1989 w Madrycie;
zbiór informacji zapisanych w postaci cyfrowej (obrazów, tekstu i dźwięku) przygotowanych i udostępnianych za pośrednictwem technologii informacyjnej i komunik., np. przez Internet.
wzorowane na amerykańskiej nagrodzie Pulitzera, przyznawane, od 1992, za konkretną publikację w: polskiej, prasie, radiu, telewizji, Internecie;
termin wieloznaczny, rozmaicie rozumiany i definiowany;
inform. protokół transmisji artykułów w grupach dyskusyjnych Usenet przez Internet;
NSK, Neue Slovenische Kunst,
słoweńska grupa artystyczna powstała w 1983 z połączenia rockowego zespołu Leibach i grupy Irvin, czerpiąca w estetyce z doświadczeń totalitaryzmów;
inform. metody zabezpieczenia danych, zgromadzonych w systemach informatycznych, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub ujawnieniem wskutek zdarzeń losowych (np. awarii zasilania, sprzętu komputerowego, błędu operatora, błędu oprogramowania) i przed celowym działaniem osób trzecich (sabotaż, nielegalny dostęp nieuprawnionych użytkowników do danych);
Parada, Radio Parada,
radio informacyjno-muzyczne i rozrywkowe, założone 1993 w Łodzi;
Perelman Grigori J., Grisza, ur. 13 VI 1966, Rosja,
matematyk ros.;
Plus, Radio Plus,
radio muzyczno-informacyjne założone 1992 w Gdańsku;
poczta elektroniczna, e-mail Wymowa, ang. electronic mail Wymowa,
inform. technika przesyłania wiadomości w postaci elektronicznej, zwykle z wykorzystaniem sieci komputerowej;
Pogoda, Radio Pogoda,
radio muzyczne, założone w Warszawie;
mat. przypuszczenie sformułowane 1904 przez H. Poincarégo, że jedyną zamkniętą i jednospójną rozmaitością 3-wymiarową jest sfera;
Pomoże, Radio Pomoże,
radio muzyczno-informacyjne, założone 1993 w Bydgoszczy; koncesję otrzymało 1994; nadaje 24 godziny na dobę (na żywo); potencjalna liczba słuchaczy — 500 tys.; zasięgiem obejmuje 45 km; programy o największej słuchalności są nadawane między 9.00 a 14.00 (muzyka środka, serwisy informacji lokalnych z kraju i ze świata, drogowe, publicystyka, poradnictwo); redaktor nacz. D. Tomaszewski; przekaz też za pośrednictwem Internetu; http://www.pomoze.cps.pl/.
prasa polska za granicą,
od XIX w. ukazywało się nie mniej niż 3,5–4 tys. tytułów, a jeśli dodać wydawane przez Polaków zamieszkujących ościenne państwa, liczba ta może wzrosnąć do 4–4,5 tys.; wszystkie powstawały jako odpowiedź na potrzeby konkretnych społeczności. Obecnie emigranci czytający prasę polonijną w mniejszym stopniu wywodzą się z dawnej emigracji zarobkowej, w większym to najnowsi przybysze (z lat 80. i 90.), zaś największa grupa to emigracja kombatancka. To dzięki nim wciąż jeszcze ukazują się polskie gazety codzienne („Nowy Dziennik” i „ Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”), tygodniki w kilkunastu miastach oraz kilkaset biuletynów różnych stowarzyszeń. Niektóre z nich drukowane są zresztą w dwóch językach lub wręcz w języku danego państwa. Z czasopism zakładanych przez nowsze emigracje polityczne (z 1968 „Aneks”, z lat 1980–89 „ Kontakt”, „Archipelag”) niewiele się utrzymało do dziś, a niektórzy wydawcy wrócili do kraju po upadku komunizmu. Renesans polskich czasopism u wschodnich sąsiadów (gdzie mieszka dużo ponad 1 mln Polaków) okazał się znacznie skromniejszy niż się spodziewano. Polskie pisma ukazują się systematycznie tylko w Wilnie („Kurier Wielenski”) i na Białorusi („Głos znad Niemna”). Potężna mniejszość polska w Niemczech nie zdobyła się na utrwalenie żadnej z nielicznych inicjatyw wydawniczych. Po 1989 zapotrzebowanie Polaków z krajów ościennych w znacznym stopniu wypełnia prasa krajowa. Coraz bardziej popularne jest czytanie gazet z Polski za pośrednictwem Internetu. Niegdysiejsze gazety polonijne dziś są raczej dodatkami do gazet napływających z kraju.
inform. przesyłanie danych w postaci strumieni;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia