fundusz emerytalny
 
Encyklopedia PWN
fundusz emerytalny,
środki materialne gromadzone na kontach instytucji ubezpieczeniowych lub przedsiębiorstw w celu zabezpieczenia dożywotniego świadczenia pieniężnego, przysługującego pracownikowi po przepracowaniu określonej liczby lat lub osiągnięciu określonego wieku;
fundusze emerytalne mogą mieć charakter indywidualnych oszczędności gromadzonych w towarzystwach ubezpieczeniowych lub być prowadzone przez przedsiębiorstwa dla swoich pracowników.
Pierwszy fundusz emerytalny (Fundusz Pastorów Prezbiteriańskich) powstał 1759 w USA. W Europie pierwsze ubezpieczenia emerytalne wprowadzono 1889 (w Niemczech). W Polsce 1927 wprowadzono jednolite ubezpieczenie emerytalne pracowników umysłowych, a 1933 — robotników przemysłowych; 1935 powstał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale nie stworzono systemu funduszy emerytalnych. Po 1945 instytucje ubezpieczeń społecznych podjęły działalność na dawnych zasadach, a system emerytalno-rentowy był wielokrotnie nowelizowany. Od lat 90. działają w Polsce towarzystwa ubezpieczeniowe, które oprócz ubezpieczeń na życie, umożliwiają gromadzenie indywidualnych oszczędności i tworzenie prywatnych funduszy emerytalnych, a 1 III 1999 rozpoczęły działalność otwarte fundusze emerytalne stanowiące II filar nowego systemu zabezpieczenia społecznego. Fundusze emerytalne mogą być tworzone albo przez towarzystwa emerytalne i wówczas są to fundusze o charakterze otwartym, albo przez przedsiębiorstwa jako pracownicze fundusze emerytalne Oba rodzaje funduszy muszą być wpisane do rejestru funduszy i od tego momentu uzyskują osobowość prawną. Podstawowym celem działania funduszy emerytalnych jest bezpieczne i rentowne lokowanie nagromadzonych środków, które tworzą aktywa funduszu. Fundusze mogą lokować środki w: papiery watrościowe (np. obligacje, bony skarbowe); depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe; akcje notowanych na giełdzie spółek i spółek pozagiełdowych, ale tylko tych, które zostały dopuszczone do publicznego obrotu; akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych; certyfikaty inwestycyjne; jednostki uczestnictwa itp. Nadzór nad działalnością funduszy emerytalnych sprawuje Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia