przepływ płynu
 
Encyklopedia PWN
przepływ płynu,
ruch płynu (cieczy, gazu) w wyniku działania sił masowych, ciśnieniowych i sił lepkości (ciśnienie, naprężenia styczne).
Przepływ płynu laminarny (przepływ uwarstwiony) — uporządkowany przepływ płynu lepkiego, w którym elementy płynu poruszają się po torach równoległych (mieszanie ma charakter wyłącznie dyfuzji molekularnej); występuje przy małych prędkościach przepływu, w kapilarach. Gdy liczba Reynoldsa (podobieństwo fizyczne) osiąga wartość kryt., przepływ laminarny traci stateczność i przechodzi w przepływ turbulentny (przepływ burzliwy, niestacjonarny), charakteryzujący się chaotycznymi zmianami parametrów przepływu; można traktować go jako superpozycję ruchu uśrednionego (głównego) i ruchu pulsacyjnego (pobocznego). Przepływ płynu ustalony (przepływ stacjonarny) — przepływ, w którym parametry płynu, jak prędkość, ciśnienie, gęstość itp., w poszczególnych punktach pola przepływu nie zmieniają się w czasie.
Zależnie od stosunku prędkości przepływu gazu do prędkości rozchodzenia się w nim dźwięku rozróżnia się przepływ poddźwiękowy — prędkość gazu mniejsza od prędkości rozchodzenia się w nim dźwięku, okołodźwiękowy (transoniczny) — prędkość gazu bliska prędkości dźwięku, oraz przepływ naddźwiękowy — przepływ gazu z prędkością większą od prędkości rozchodzenia się w nim dźwięku (liczba Macha M > 1); występuje m.in. przy ruchu samolotów, rakiet i pocisków z dużą prędkością oraz przy przepływie gazu w turbinach, sprężarkach i silnikach odrzutowych; istotną rolę w przepływach płynów naddźwiękowych odgrywa ściśliwość gazu oraz procesy termodynamiczne; badaniem tych przepływów zajmuje się dynamika gazów; przepływ naddźwiękowy, w którym prędkość gazu co najmniej kilkakrotnie przekracza prędkość dźwięku (M > 4,5) nazywa się przepływem hiperdźwiękowym (hipersonicznym ).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia