metamorfizm
 
Encyklopedia PWN
metamorfizm
[gr.],
ogół procesów powodujących zmianę składu mineralnego i przeobrażenie tekstury skał lub złóż, zachodzących zazwyczaj w głębszych poziomach skorupy ziemskiej, pod wpływem zmiany warunków fizykochemicznych, w których te utwory powstały;
procesy m. zachodzą gł. w stanie stałym, bez mającego znaczenie udziału fazy ciekłej i gazowej, a ich wynikiem jest powstawanie skał metamorficznych.
Najważniejszym czynnikiem m. jest wzrost temperatury skał, powodujący rozszerzanie się sieci krystal. i rozluźnianie w nich wiązań, co umożliwia migrację materii skalnej w wyniku dyfuzji jonów lub cząsteczek, a następnie rekrystalizację skały kosztem jej minerałów pierwotnych, czyli blastezę. Wzrost ciśnienia stat. (nadległych mas skalnych) towarzyszący wzrostowi temperatury powoduje tworzenie się minerałów o większej gęstości. Istotnym czynnikiem m. jest też ciśnienie kierunkowe (stres) wywołane przez ruchy tektoniczne, powodujące przemieszczanie się mas skalnych; prowadzi do deformacji, rozkruszenia i sprasowania minerałów, czyli do kataklazy i mylonityzacji. W procesach m. dużą rolę odgrywa też metasomatoza.
Rodzaje m. rozróżnia się ze względu na warunki geol. i zasięg jego występowania. M. dyslokacyjny (kinet.) zachodzi w płytkich strefach skorupy ziemskiej pod wpływem ruchów tektonicznych o charakterze lokalnym; prowadzi do tworzenia się kataklazytów i mylonitów. M. kontaktowy (termiczny) jest spowodowany działaniem wysokiej temperatury w sąsiedztwie intruzji magmowej; zasięg tego typu procesów (tzw. aureoli kontaktowej) zależy od podatności na przeobrażenia skał otaczających intruzję i od ilości dostarczanego przez tę intruzję ciepła; waha się od kilku cm do kilkuset m. Miejscowym zasięgiem odznacza się także m. zderzeniowyspowodowany upadkiem ciała niebieskiego (m. impakcyjny; impakcja) lub eksplozją wywołaną np. przez uderzenie pioruna; zachodzi przy bardzo wysokich ciśnieniu i temperaturze, pod wpływem działania fali uderzeniowej; jego produktami są skały zw. impaktytami. M. regionalny obejmuje kompleksy skalne w rozległych obszarach, o powierzchniach dochodzących do wielu tysięcy km2; przyczyną jego tworzenia się jest powolne pogrążanie się skał (najczęściej wskutek obniżania się dna basenu sedymentacyjnego lub subdukcji) w głąb skorupy ziemskiej, gdzie są one poddawane oddziaływaniu coraz wyższych temperatur i ciśnień; jego zasięg pionowy jest ograniczony do głębokości, na której rozpoczyna się wytapianie skał, czyli ultrametamorfizm. Do przeprowadzenia bardziej szczegółowego podziału m. stosuje się pojęcie facji (metamorficznej).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia