Ziemia

Encyklopedia PWN

Ziemia, symbol ,
trzecia według oddalenia od Słońca planeta Układu Słonecznego, której powierzchnia jest jedynym znanym miejscem we Wszechświecie, gdzie rozwinęło się życie;
w średniow. Polsce terytorialna jednostka adm. utworzona z księstwa, które utraciło odrębność, ale zachowało własną organizację urzędniczą;
elektrotechn. masa przewodząca ziemi (gruntu) lub połączony z nią przewód o małym oporze elektrycznym.
filoz. w staroż. filozofii gr. jeden z żywiołów współtworzących naturę;
Ziemia Ognista, Tierra del Fuego,
terytorium narodowe w Argentynie, we wschodniej części archipelagu Ziemia Ognista.
Ziemia Ognista, Tierra del Fuego,
archipelag u południowych wybrzeży Ameryki Południowej, w Chile i Argentynie, oddzielony od kontynentu Cieśn. Magellana;
ziemia okrzemkowa, ziemia diatomowa,
krzemionkowa skała osadowa pochodzenia org., odmiana diatomitu;
ziemia krzemionkowa, opoka lekka,
geol. skała krzemionkowa tworząca się niekiedy w wyniku wietrzenia opok;
gazeta, wydawana 1906–18 w Lublinie, najważniejsze pismo informacyjne regionu lubelskiego (organ centralny).
Ziemia Północna, Siewiernaja Ziemla,
archip. na O. Arktycznym, w Rosji; oddziela M. Karskie od M. Łaptiewów; wchodzi w skład Kraju Krasnojarskiego;
nazwa Izraela lub Palestyny w języku pielgrzymów chrześc., powszechnie używana od średniowiecza;
terytorium historyczne po obu stronach środkowej Odry, między Śląskiem a Pomorzem;
terytorium hist. na Pomorzu, złożone z 2 okręgów nie graniczących ze sobą (najmniejsza odległość 4 km), ze stolicami w Bytowie i Lęborku;
chełmińska ziemia, ziemia chełmińsko-michałowska, województwo chełmińskie,
do pocz. XIII w. terytorium między Drwęcą, Wisłą, Osą i jeziorami brodnickimi, z grodem kasztelańskim w Chełmnie, należące do Mazowsza;
Królowej Maud, Ziemia
[z. k. mo:d],
Queen Maud Land, Dronning Maud Land,
region w Antarktydzie Wschodniej, nad O. Atlantyckim i O. Indyjskim, pomiędzy Ziemią Coatsów a Ziemią Enderby;
Coatsów, Ziemia
[z. koutsów],
Coats Land,
region w Antarktydzie Wschodniej, rozciąga się ok. 500 km na południowo-wschodnim pobrzeżu M. Weddella, od Ziemi Królowej Maud do Lodowca Szelfowego Filchnera;
terytorium hist. między Wisłą, Drwęcą, Brynicą i Skrwą;
Marii Byrd, Ziemia
[z. m. bə:rd],
Marie Byrd Land,
region fizycznogeogr. w Antarktydzie Zachodniej, nad morzami Rossa i Amundsena, między Lodowcem Szelfowym Rossa a Ziemią Ellswortha;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

ziemia
1. Ziemia «trzecia planeta Układu Słonecznego»
2. «warstwa piasku, gliny, próchnicy itp. tworząca powierzchnię lądu»
3. «powierzchnia, po której poruszają się ludzie»
4. «teren będący czyjąś własnością»
5. pot. «podłoga»
6. «obszar stanowiący pewną całość, np. etnograficzną, geograficzną»
7. «ląd»
8. «kraj, ojczyzna»
9. «w dawnej Polsce: jednostka administracyjna mniejsza od województwa»
ziemia fulerska «skała osadowa używana jako środek oczyszczający i odbarwiający»
ziemia okrzemkowa «skała osadowa wykorzystywana w przemyśle»
metale ziem alkalicznych «berylowce»
metale ziem rzadkich «skandowce»
obrót dzienny Ziemi «pozorny obrót sklepienia niebieskiego w ciągu doby, wywołany rzeczywistym obrotem wirowym Ziemi»
oś Ziemi, oś ziemska «wyobrażalna prosta przechodząca przez bieguny geograficzne, wokół której Ziemia obraca się w ciągu doby»
płaszcz Ziemi «strefa pomiędzy skorupą ziemską a jądrem Ziemi»
rzeźba terenu, rzeźba powierzchni ziemi «ukształtowanie powierzchni ziemi»
trzęsienie (ziemi) «gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej wywołane głównie przemieszczeniami mas skalnych w głębi Ziemi»
ziemie rzadkie «tlenki pierwiastków chemicznych z III grupy pobocznej układu okresowego pierwiastków»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia