Ziemia

Encyklopedia PWN

instytucja utworzona 1944 na podstawie dekretu PKWN z 6 IX 1944 O przeprowadzeniu reformy rolnej, dysponująca całym zasobem państw. ziemi w Polsce.
prosta, wokół której Ziemia dokonuje obrotu w ciągu doby gwiazdowej;
najwyższe rangą jednostki fitogeogr. w podziale florystycznym szaty roślinnej kuli ziemskiej;
przemieszczenia ludności związane z przebiegiem działań wojennych, skutkami polityki ludnościowej państw okupacyjnych oraz decyzji mocarstw alianckich w sprawie powojennego ładu w Europie, podjętych na konferencji jałtańskiej i konferencji poczdamskiej, a także decyzjami władz polskich.
organizacja społ., powołana 1957;
polityka Prus prowadzona w okresie zaborów, zmierzająca do rozpowszechnienia języka niemieckiego (państwowego), ewentualnie niemieckiej świadomości narodowej wśród mieszkańców ziem zajętych w wyniku rozbiorów Polski, a z upływem czasu — do wykorzenienia polskiej świadomości narodowej (wynarodowienia).
Muzeum Ziemi w Warszawie,
placówka zał. 1932 z inicjatywy społ. jako Tow. Muzeum Ziemi;
geofiz. strefa, w której przebiegają procesy tektoniczne będące bezpośrednią przyczyną trzęsienia ziemi;
pierwiastki ziem rzadkich, metale ziem rzadkich,
nazwa zwyczajowa pierwiastków chem. należących do skandowców i niekiedy także lantanowców;
polityka rządu rosyjskiego prowadzona w okresie zaborów w celu wpojenia rosyjskiej kultury oraz świadomości narodowej ludności zamieszkującej ziemie zajęte w wyniku rozbiorów Polski; panował pogląd, że dialekty języków białoruskiego i ukraińskiego są regionalnymi odmianami języka rosyjskiego, wyznawcy prawosławia oraz katolicyzmu obrządku greckiego są Rosjanami, ludność polska, litewska i żydowska zaś powinna przyjąć język, kulturę i religię Rosjan.
ogół form powierzchni Ziemi ukształtowanych w wyniku procesów geologicznych;
tygodnik konspiracyjny, wyd. XII 1941–VII 1944 we Lwowie pod okupacją niem. przez BIP Obszaru 3. ZWZ-AK (od II 1943 pod nazwą „Biuletyn Informacyjny Ziemi Czerwieńskiej”);
Partia Wolnej Ziemi, Free Soil Party,
partia polit. w USA, działająca 1848–54;
obejmowały tereny sporne między Polską a Niemcami, wyznaczone 1919 w wersalskim traktacie pokojowym — historyczne ziemie polskie podległe w ciągu paru wieków niemieckiej ekspansji i germanizacji, głównie Górny Śląsk, Warmię, Mazury i Powiśle
miara „technologicznej” wydajności ziemi jako czynnika produkcji w rolnictwie;
ekol. ogół występujących na Ziemi zbiorowisk roślinnych;
stowarzyszenie emigrantów pol., zał. 1831 w Paryżu pod nazwą Tow. Litew., od III 1832 T.L. i Z.R., w celu popularyzowania wiedzy o dawnym W. Księstwie Litew., przebiegu powstania listopadowego 1830–31 na ziemiach zabużańskich oraz prowadzenia na tych terenach akcji polit. za pośrednictwem emisariuszy;
nazwa działającego w konspiracji 1940–44 w Warszawie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
rząd i typ w obrębie działu semihydrogenicznych gleb;
uchodźstwo żołnierzy i osób cywilnych z kraju w wyniku działań wojennych podczas II wojny światowej;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

ziemia
1. Ziemia «trzecia planeta Układu Słonecznego»
2. «warstwa piasku, gliny, próchnicy itp. tworząca powierzchnię lądu»
3. «powierzchnia, po której poruszają się ludzie»
4. «teren będący czyjąś własnością»
5. pot. «podłoga»
6. «obszar stanowiący pewną całość, np. etnograficzną, geograficzną»
7. «ląd»
8. «kraj, ojczyzna»
9. «w dawnej Polsce: jednostka administracyjna mniejsza od województwa»
ziemia fulerska «skała osadowa używana jako środek oczyszczający i odbarwiający»
ziemia okrzemkowa «skała osadowa wykorzystywana w przemyśle»
metale ziem alkalicznych «berylowce»
metale ziem rzadkich «skandowce»
obrót dzienny Ziemi «pozorny obrót sklepienia niebieskiego w ciągu doby, wywołany rzeczywistym obrotem wirowym Ziemi»
oś Ziemi, oś ziemska «wyobrażalna prosta przechodząca przez bieguny geograficzne, wokół której Ziemia obraca się w ciągu doby»
płaszcz Ziemi «strefa pomiędzy skorupą ziemską a jądrem Ziemi»
rzeźba terenu, rzeźba powierzchni ziemi «ukształtowanie powierzchni ziemi»
trzęsienie (ziemi) «gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej wywołane głównie przemieszczeniami mas skalnych w głębi Ziemi»
ziemie rzadkie «tlenki pierwiastków chemicznych z III grupy pobocznej układu okresowego pierwiastków»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia