• regulacja
  [łac.],
  ekon. instrument polityki gospodarczej rządu i/lub władz lokalnych, stosowany w celu wymuszenia na prywatnych firmach pożądanych zachowań rynkowych lub kontroli tych zachowań.
 • rezerwa
  [fr. < łac.],
  ekon.:
 • ring
  [niem.],
  ekon. krótkoterminowe porozumienie o charakterze monopolistycznym;
 • ekon. ogół transakcji kupna–sprzedaży danego dobra lub czynnika produkcji, zawieranych na pewnym terytorium w określonym czasie.
 • spekulacja
  [łac.],
  ekon. w gospodarce rynkowej dążenie do osiągania zysku z transakcji kupna–sprzedaży, zgodnie z zasadą: kupić tanio — sprzedać drogo;
 • split
  [ang.],
  ekon. podział akcji, w którego wyniku, na wniosek emitenta, zmniejsza się wartość nominalna akcji i zwiększa ich liczba w obrocie;
 • sterylizacja
  [łac.],
  ekon. przeprowadzana w warunkach stałego kursu walutowego operacja otwartego rynku;
 • substytucja
  [łac. substitutio ‘podstawianie’],
  ekon. wzajemne zastępowanie się dóbr;
 • ekon. system opierający się na 3 zasadach: rząd każdego kraju ustala parytet złota, utrzymuje wymienialność waluty krajowej na złoto, zachowuje ścisły związek między emisją pieniądza papierowego a posiadanymi rezerwami złota;
 • ekon. → Bretton Woods system; → kurs walutowy.
 • transfer
  [łac.],
  ekon. przekazanie przez dany podmiot pieniędzy, kruszcu, towarów, usług itp. innemu podmiotowi;
 • trend
  [ang.],
  tendencja rozwojowa, ogólny kierunek zmian zjawisk ekonomicznych w długim okresie;
 • ekon. → amortyzacja.
 • ekon. → bonifikata.
 • WIG, Warszawski Indeks Giełdowy,
  ekon. indeks akcji największych i średnich spółek (stanowiących 99% kapitalizacji giełdowej), notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW),
 • wolumen
  [łac.],
  ekon. fizyczne rozmiary produkcji wyrażone w jednostkach naturalnych właściwych dla danego rodzaju produktu.
 • ekon. dobra przechowywane przez przedsiębiorstwo na potrzeby przyszłej produkcji lub sprzedaży.
 • ekon. sposób zarządzania organizacją (przedsiębiorstwem).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia