• a vista
  [wł.],
  ekon. płatność zobowiązań (wkładów bankowych) na każde żądanie;
 • Agnelli
  [anjẹlli]
  Giovanni, ur. 12 III 1921, Turyn, zm. 24 I 2003, tamże,
  wnuk Giovanniego, włoski prawnik i przemysłowiec;
 • akcja
  [łac. actio ‘działanie’],
  ekon. papier wartościowy, dokument stwierdzający udział jego właściciela w kapitale spółki akcyjnej;
 • akord
  [fr.],
  ekon. → płaca.
 • akumulacja
  [łac. accumulatio ‘nagromadzenie’],
  ekon. przeznaczanie części wytworzonych zasobów (np. części dochodu narodowego w skali państwa lub części przychodów w skali przedsiębiorstwa) na rozwój;
 • akwizycja
  [łac. acquisitio ‘nabywanie’],
  działalność sprzedawcy lub jego przedstawicieli obejmująca zbieranie zamówień i osobistą sprzedaż;
 • → Aluminium Company of America.
 • amortyzacja
  [łac. admortisatio ‘umorzenie’],
  ekon. stopniowe zmniejszanie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przez zaliczanie określonej ich części (odpisu) do kosztów działalności.
 • ekon. analiza ruchów kursów i wielkości obrotów papierami wartościowymi; jedna z metod analizy papierów wartościowych;
 • aport
  [łac.],
  ekon. wkład w utworzenie lub powiększenie kapitału spółki;
 • autarkia
  [gr.],
  samowystarczalność gospodarcza,
  ekon. cel polityki gospodarczej państwa lub grupy państw;
 • awizo
  [wł. avisso],
  ekon. pisemne zawiadomienie o dokonaniu określonej operacji gospodarczej lub o nadejściu przesyłki pocztowej;
 • baza
  [gr. básis ‘podstawa’],
  baza ekonomiczna,
  socjol., ekon. jedno z podstawowych pojęć marksistowskiej teorii rozwoju społecznego (materializmu historycznego), wprowadzone przez K. Marksa w przedmowie do Przyczynku do krytyki ekonomii politycznej (1859, wydanie polskie 1889);
 • Big Bang
  [ang., ‘wielki wybuch’],
  ekon. określenie zapożyczone z kosmologii, oznaczające zmiany ustawodawstwa giełdowego w Wielkiej Brytanii.
 • ekon. na giełdzie gracz na zwyżkę, inwestor, który skupuje papiery wartościowe, spodziewając się wzrostu ich cen; przeciwieństwo niedźwiedzia;
 • caf
  [ang. cost and freight],
  formuła handlowa, Incoterms;
 • Cambridge
  [kẹımbrıdż],
  ekon. → neoklasyczna szkoła w ekonomii.
 • cif, ang. cost, insurance, freight,
  formuła handlowa, → Incoterms.
 • cpt
  [ang. carriage paid to ‘przewoźne opłacone do’],
  ekon. formuła handlowa, → Incoterms.
 • ekon. teoria handlu zagranicznego sformułowana 1966 przez R. Vernona;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia