• immunitet
  [łac. immunitas ‘uwolnienie od obciążeń’],
  prawo prawo do nietykalności pewnych osób fizycznych, niekiedy i prawnych, przez organy państwowe, uprzywilejowanych ze względu na swój charakter lub stanowisko.
 • imperium
  [łac.]:
 • interrex
  [łac.],
  w starożytnym Rzymie w okresie królewskim senator piastujący po śmierci króla jego godność w czasie interregnum aż do wyboru nowego króla przez zgromadzenie kurialne;
 • inwestytura
  [łac. investire ‘odziewać’, ‘ubierać’],
 • kadencja
  [łac.],
  prawo okres pełnienia urzędu lub funkcji pochodzących z wyboru;
 • kanton
  [fr. < wł.]:
 • prawo publiczny środek przymusu stosowany w imieniu państwa przez sąd wobec sprawcy przestępstwa lub wykroczenia, wyrażający społ. potępienie czynu zabronionego i polegający na wyrządzeniu określonej dolegliwości osobistej w takich dobrach, jak: wolność, mienie, cześć, życie.
 • karencja
  [łac.]:
 • karta
  [łac. < gr.],
  prawouroczysta nazwa aktu prawnego, określonego tak w celu podkreślenia jego podstawowego charakteru;
 • kasacja
  [łac. cassatio ‘zmiana’, ‘zniszczenie’],
  w postępowaniu sądowym odwołanie od orzeczenia sądu niższej instancji do sądu ostatniej instancji (kasacyjnego) z powodu naruszenia przepisów prawa.
 • kazuistyka
  [łac. casus ‘przypadek’],
  prawo:
 • klauzula
  [łac. clausula ‘zakończenie’, ‘zamknięcie’],
  prawo zastrzeżenie ograniczające lub rozszerzające skutki umowy, traktatu lub dokumentu prawnego.
 • kodeks
  [łac. codex ‘księga’, ‘spis’],
  prawo akt normatywny, współcześnie wydawany z reguły w formie ustawy, stanowiący zbiór zasadniczych przepisów regulujących wyodrębnione dziedziny stosunków społecznych;
 • kolegium
  [średniow. łacina collegium ‘zrzeszenie’]:
 • kolonia
  [łac.],
  w czasach nowożytnych posiadłość jakiegoś państwa, zwykle zamorska, uzależniona od tego państwa; teren ekspansji politycznej i eksploatacji ekonomicznej;
 • komornik, komornik sądowy,
  prawo funkcjonariusz publiczny dokonujący czynności egzekucyjnych pod kontrolą sądu.
 • kompetencja
  [łac.],
  prawo → właściwość.
 • kompozycja
  [łac. compositio ‘złożenie’, ‘układ’],
  prawo w średniow. prawie karnym okup uiszczony przez sprawcę przestępstwa w celu uchronienia się przed krwawą zemstą;
 • konstytuanta
  [fr. < łac.],
  organ przedstawicielski, którego wyłącznym zadaniem jest opracowanie i uchwalenie konstytucji państwa;
 • konstytucja
  [łac. constitutio ‘zestawienie’],
  rel.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia