• odpowiedzialność służbowa, odpowiedzialność porządkowa,
  odpowiedzialność pracownika przed przełożonym za naruszenie obowiązków służbowych.
 • pismo zawierające wskazówki wydane przez organ adm. dla organów niższych, określające sposób ich działania.
 • opcja
  [łac. optio ‘wybór’],
  w prawie międzynar. prawo ludności terytorium cedowanego innemu państwu (cesja) do wyboru obywatelstwa;
 • opcja
  [łac. optio ‘wybór’],
  w prawie autorskim — zastrzeżone prawo wydawnictwa do opublikowania jakiegoś dzieła.
 • opcja
  [łac. optio ‘wybór’],
  w mor. obrocie handl. zastrzeżone w umowie przewozu towarów morzem prawo wyboru portu załadowania (wyładowania) towaru, jego rodzaju i ilości przysługujące czarterującemu, załadowcy, odbiorcy towaru lub przewoźnikowi.
 • prawo rozstrzygnięcie konkretnej sprawy przez organ państwa działający w ramach swej kompetencji;
 • palestra
  [łac. < gr.],
  trad. nazwa ogółu adwokatów, adwokatura.
 • paragraf
  [gr.],
 • parlament
  [fr. < łac.],
  naczelny organ przedstawicielski w państwie, pochodzący z wyborów powszechnych, sprawujący głównie funkcję ustawodawczą, kontrolujący działalność rządu i administracji oraz egzekwujący polityczną odpowiedzialność rządu, premiera i ministrów.
 • patron
  [łac. patronus ‘obrońca’, ‘opiekun’]:
 • → persona grata.
 • prawo stan w stosunkach między państwami polegający na powstrzymywaniu się od użycia siły wobec siebie (okres, kiedy między państwami nie toczy się wojna) i
 • deputowany, czł. parlamentu.
 • wykonanie orzeczeń sądowych, → egzekucja.
 • prawo stosunek prawny zachodzący między jednym z małżonków a krewnymi drugiego małżonka;
 • prewencja
  [łac.],
  zapobieganie,
  prawo jeden z celów stosowania kar, mających zapobiec popełnianiu przestępstw w przyszłości;
 • proces
  [łac.],
  prawo → postępowanie sądowe.
 • prokurator
  [łac.],
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia