• absolutorium
  [łac. absolvere ‘uwolnić’],
  akt organu przedstawicielskiego (np. sejmu, walnego zgromadzenia członków organizacji) uznający na podstawie sprawozdania działalność finansowa organu wykonawczego (np. rządu) za prawidłową;
 • admiralicja
  [łac.],
  prawo sąd zajmujący się wszystkimi sprawami morskimi — cywilnymi i karnymi (zderzenia, spory finansowe itp.);
 • → adwokatura.
 • aequitas
  [łac., ‘równa miara’, ‘proporcja’, ‘słuszność’],
  w prawie termin mogący oznaczać: równość wobec prawa, zgodność danej instytucji z charakterem całego porządku prawnego lub zgodność normy prawa pozytywnego z wymogami natury i prawa naturalnego, także humanitaryzm, łagodność prawa.
 • afekt
  [łac.],
  prawo → silne wzburzenie.
 • agresja
  [łac. aggressio ‘napad’, ‘natarcie’],
  prawo w prawie międzynarodowym zbrojna napaść jednego państwa na drugie, zwykle powodująca rozpoczęcie wojny w wyniku stawiania zbrojnego oporu przez państwo napadnięte.
 • akredytacja
  [fr. accréditer ‘upełnomocnić’],
  uwierzytelnienie,
  ustanowienie danej osoby szefem misji dyplomatycznej przy głowie państwa przyjmującego lub ministrze spraw zagranicznych albo przy organizacji międzynarodowej.
 • alienacja
  [łac.],
  prawo → zbycie.
 • ambitus
  [łac., ‘obchód’, ‘krążenie’],
  praktyka stosowana we wczesnym okresie historii Rzymu przez kandydatów na urzędników, polegająca na tym, że kandydaci obchodzili swoich wyborców w celu zjednania sobie ich głosów.
 • amnestia
  [gr. amnēstía ‘zapomnienie’, ‘przebaczenie’],
  prawo powszechny akt łaski wydawany w formie ustawy polegający na darowaniu lub złagodzeniu, w całości lub w części, kar i środków karnych prawomocnie orzeczonych za popełnione przestępstwa lub wykroczenia w określonych kategoriach spraw, tj. według rodzaju czynu zabronionego, typologii sprawców lub rodzaju i wysokości kar;
 • analogia
  [gr., ‘podobieństwo’],
  prawo ustalenie konsekwencji prawnych faktu nieuregulowanego przez prawo (luka w prawie) na podstawie normy ustalającej konsekwencje prawne faktów podobnych pod „istotnymi względami” (a. legis) albo na podstawie ogólnych zasad lub „wartości” przypisywanych prawu obowiązującemu (a. iuris);
 • aplikacja
  [łac.],
  prawo praktyka osoby mającej studia prawnicze i przygotowującej się do zawodu sędziego, prokuratora, adwokata, notariusza, radcy prawnego, pracownika administracji państw. lub referendarza sądowego;
 • prawo zorganizowany związek, którego celem jest popełnienie przestępstwa określonego rodzaju (w przeciwieństwie do spisku mającego na celu popełnienie jednego przestępstwa);
 • międzynarodowa umowa podpisana 1980 w Bernie w sprawie przewozów kolejowych;
 • prawo niezgodność między rzeczywistością a jej odbiciem w świadomości człowieka.
 • Carolina
  [karolị:na],
  Constitutio Criminalis Carolina (CCC),
  kodeks karny Rzeszy Niem. uchwalony na sejmie w Ratyzbonie 1532 (za panowania ces. Karola V);
 • causa
  [łac.],
  w prawie rzymskim termin niejednoznaczny, występujący w kilku znaczeniach, najczęściej oznaczający przyczynę prawną, powód lub stan faktyczny stanowiący podstawę powództwa (actio), w odróżnieniu od rzeczy (res) rozumianej jako jego cel;
 • znak umieszczany zwykle na samochodach, skrót fr. corps diplomatique [‘korpus dyplomatyczny’].
 • Celsus, Publius Iuventius Celsus, żył w II w. n.e.,
  prawnik rzymski;
 • centralizacja
  [łac.],
  prawo pojęcie z zakresu administracji współczesnego państwa dotyczące układu stosunków między organami poszczególnych stopni (organy nadrzędne i organy podległe);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia