egzekucja
 
Encyklopedia PWN
egzekucja
[łac.],
wykonanie wyroku.
egzekucja administracyjna, stosowanie środków przymusu państw. (środków egzekucyjnych) w celu wykonania obowiązków wynikających z decyzji adm. lub bezpośrednio z przepisów prawa; egzekucję administracyjną stosuje się w celu przymusowego wykonania świadczeń pieniężnych (np. podatków) oraz obowiązków o charakterze niepieniężnym (np. rozbiórka budynku wzniesionego bez pozwolenia, eksmisja z lokalu); wyjątkowo stosuje się egzekucję administracyjną w sprawach należności cywilnoprawnych przypadających państwu; środkami egzekucji administracyjnej należności pieniężnych są: egzekucję z pieniędzy, egzekucję z wynagrodzenia za pracę, egzekucję ze świadczeń emerytalnych i ubezpieczenia społ., egzekucję z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych, egzekucję z innych wierzytelności pieniężnych i praw majątkowych, egzekucję z ruchomości; natomiast w celu wyegzekwowania obowiązków o charakterze niepieniężnym można stosować: grzywnę w celu przymuszenia, wykonanie zastępcze, odebranie rzeczy ruchomej, odebranie nieruchomości, opróżnienie lokalu i in. pomieszczeń, przymus bezpośredni; egzekucję administracyjną należności pieniężnych prowadzi urząd skarbowy, a świadczeń niepieniężnych — właściwy rzeczowo terenowy organ admnistracji rządowej I instancji lub organ samorządu gminy w zakresie spraw własnych lub zleconych; egzekucja sądowa, wykonanie orzeczenia sądowego; w sprawach cywilnych egzekucję wszczyna się na wniosek wierzyciela przeciwko dłużnikowi; podstawą wszczęcia egzekucji jest tzw. tytuł wykonawczy, tj. tytuł egzekucyjny, zaopatrzony w klauzulę wykonalności; w sprawach karnych egzekucja orzeczenia sądu lub egzekucja orzeczenia kolegium ds. wykroczeń odbywa się w tzw. postępowaniu wykonawczym, regulowanym przez przepisy prawa karnego wykonawczego.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Egzekucja Ludwika XVI na Placu Rewolucji, rycina z XIX w.fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia