postępowanie administracyjne
 
Encyklopedia PWN
postępowanie administracyjne,
postępowanie w sprawach, w których organ administracji publicznej jest powołany do wydania aktu administracyjnego, głównie decyzji administracyjnych, oraz jego przymusowego wykonania; także część prawa administracyjnego regulująca tryb wydawania aktów administracyjnych i ich przymusowego wykonywania oraz uprawnienia, jakie przysługują adresatom aktów administracyjnych w trakcie ich wydawania i przymusowego wykonywania.
W Polsce ogólne postępowanie administracyjne (unormowane w Kodeksie postępowania administracyjnego z 1960, wielokrotnie zmienianym) jest stosowane w przypadkach działania organów administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji państwowej, z wyjątkiem spraw załatwianych w odrębnym trybie; stroną w postępowaniu administracyjnym może być osoba fizyczna lub prawna, państwowa jednostka organizacyjna lub organizacja społeczna niemająca osobowości prawnej; postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne (od decyzji administracyjnej rozstrzygającej sprawę przysługuje stronie prawo odwołania, zwykle do organu bezpośrednio wyższego). Decyzję administracyjną można zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego (sądownictwo administracyjne) z powodu jej niezgodności z prawem, po wyczerpaniu toku instancji w postępowaniu administracyjnym (tylko prokurator i rzecznik praw obywatelskich mają prawo wnieść skargę na decyzję administracyjną jeszcze przed wyczerpaniem toku instancji). Szczególne postępowanie administracyjne dotyczy specjalnych rodzajów spraw, w Polsce jest nim m.in.: postępowanie przed polskimi przedstawicielstwami dyplomatycznymi i urzędami konsularnymi, dyscyplinarne; powszechnie obowiązują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące skarg i wniosków. Odrębnym rodzajem postępowania administracyjnego jest postępowanie polegające na przymusowym wykonaniu decyzji administracyjnej (egzekucja).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia