Polska. Ustrój polityczny. Władza sądownicza
 
Encyklopedia PWN
Polska. Ustrój polityczny. Władza sądownicza.
Sprawują ją sądy i trybunały. Sądy orzekają w sprawach indywidualnych (sprawują wymiar sprawiedliwości). Na ich system składają się sądy powszechne — rejonowe, okręgowe i apelacyjne, oraz szczególne — wojskowe i administracyjne. W zakresie orzekania sądy są poddane jednolitemu nadzorowi Sądu Najwyższego. Sędziowie są powoływani przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Sędziowie są niezawiśli (rozstrzygają sprawy opierając się tylko na przepisach prawa i własnym sumieniu); gwarancją ich niezawisłości jest m.in. zasada nieusuwalności, chyba że na mocy orzeczenia sądu, w określonych ustawą przypadkach. Konstytucja RP nie normuje pozycji i zadań prokuratury; na jej czele stoi minister sprawiedliwości będący z urzędu prokuratorem generalnym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia