Polska. Ustrój polityczny. Trybunał Konstytucyjny
 
Encyklopedia PWN
Polska. Ustrój polityczny. Trybunał Konstytucyjny.
Składa się z 15 sędziów, wybieranych przez sejm na 9 lat (wybór ponowny jest niedopuszczalny). Orzeka o zgodności ustaw, umów międzynarodowych i innych aktów normatywnych, wydawanych na szczeblu centralnym. Orzeczenia Trybunału mają charakter ostateczny, a uznanie niekonstytucyjności badanego aktu pozbawia go mocy prawnej w dniu ogłoszenia orzeczenia. Rozpatruje też spory kompetencyjne między centralnymi konstytucyjnymi organami państwa oraz o zgodności z konstytucją celów i działalności partii politycznych, a także orzeka o skargach konstytucyjnych (skargę może wnieść każdy obywatel, powołując się na zarzut naruszenia jego konstytucyjnych, gwarantowanych praw i wolności).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia