decyzja administracyjna
 
Encyklopedia PWN
decyzja administracyjna,
w polskim systemie prawnym orzeczenie organu administracji publicznej, indywidualny akt administracyjny wydawany w postępowaniu administracyjnym, rozstrzygający sprawę co do istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończący postępowanie w danej instancji.
Według Kodeksu postępowania administracyjnego z 1960 (kilkakrotnie zmienianego — ostatnio 1998) decyzja administracyjna musi zawierać oznaczenie organu administracyjnego i stron, powołanie podstawy prawnej, treść rozstrzygnięcia, faktyczne i prawne uzasadnienie, datę, pouczenie o trybie odwołania do organu wyższej instancji lub o przysługującej skardze do sądu administracyjnego (albo powództwie do sądu cywilnego) oraz pełny podpis i stanowisko służbowe podpisującego decyzję administracyjną; można odstąpić od uzasadnienia decyzji administracyjnej ze względu na interes bezpieczeństwa państwa lub porządek publiczny, a także gdy decyzja administracyjna uwzględnia w całości żądanie strony (nie dotyczy to decyzji administracyjnych wydanych na skutek odwołania lub rozstrzygających sporne interesy stron).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia