administracyjna

Encyklopedia PWN

w polskim systemie prawnym orzeczenie organu administracji publicznej, indywidualny akt administracyjny wydawany w postępowaniu administracyjnym, rozstrzygający sprawę co do istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończący postępowanie w danej instancji.
stosowanie środków przymusu państwowego (np. kara pieniężna) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub administracyjnej decyzji.
władza nacz. Wolnego Miasta Krakowa, działająca po upadku rewolucji krak. 1846.
centralny organ władzy, powołany 1815 na mocy Konstytucji Królestwa Pol. jako część składowa Rady Stanu Królestwa Polskiego;
podział obszaru państwa dokonany w celu wykonania w terenie zadań państw.; → terytorialny podział.
postępowanie w sprawach, w których organ administracji publicznej jest powołany do wydania aktu administracyjnego, głównie decyzji administracyjnych, oraz jego przymusowego wykonania; także część prawa administracyjnego regulująca tryb wydawania aktów administracyjnych i ich przymusowego wykonywania oraz uprawnienia, jakie przysługują adresatom aktów administracyjnych w trakcie ich wydawania i przymusowego wykonywania.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia