• → Służba Bezpieczeństwa.
 • w Polsce od XV w. najwyższy organ ustawodawczy, w okresie II RP — jedna z izb parlamentu, w PRL — formalnie najwyższy organ władzy państwowej, w III RP — łącznie z senatem władza ustawodawcza.
 • separacja
  [łac. separatio ‘oddzielenie’],
  prawo trwałe lub przejściowe przerwanie wszystkich lub niektórych więzi łączących małżonków bez rozwiązywania małżeństwa;
 • solidarność
  [łac. soliditas ‘gęstość’, ‘moc’; solidus ‘solidny’, ‘mocny’, ‘trwały’],
  w polskim prawie cywilnym forma zobowiązania polegająca na obowiązku wzajemnej odpowiedzialności i wzajemnej pomocy; może występować po stronie dłużników i po stronie wierzycieli;
 • prawo nazwa części składowej państwa związkowego, głównie w krajach obu Ameryk, np. w USA, Meksyku, Brazylii.
 • START Wymowa, ang. Strategic Armaments Reduction Talks Wymowa,
  rozmowy między USA a ZSRR w sprawie redukcji zbrojeń strategicznych rozpoczęte 26 VI 1982 w Genewie;
 • Starzyński Stanisław, ur. 18 IV 1853, Snowycz (Ukraina), zm. 17 XI 1935, Lwów,
  prawnik; specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego;
 • organizacja typu wojsk. lub policyjnego powołana do ochrony granic państwa na lądzie i na morzu oraz kontroli ruchu granicznego;
 • prawo wydzielony i chroniony prawem obszar terenu (rezerwat ciszy), gdzie obowiązuje zakaz wytwarzania hałasu powyżej dopuszczalnego poziomu;
 • substytucja
  [łac.],
  prawo przeniesienie pełnomocnictwa na inną osobę (np. pełnomocnictwo procesowe upoważnia do udzielenia dalszego pełnomocnictwa adwokatowi, tzw. substytutowi).
 • Śliwiński Stanisław, ur. 25 IX 1887, Lwów, zm. 25 VIII 1959, Warszawa,
  prawnik; specjalista w dziedzinie prawa i procesu karnego;
 • prawo określona przez przepisy wiadomość, której poznanie lub ujawnienie jest zakazane przez prawo;
 • traktat
  [łac.],
  prawo wg konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów (1969) określenie wszystkich umów międzynar., zawartych w formie pisemnej.
 • traktat
  [łac.],
  prawojedna z nazw umów międzynar., używana zazwyczaj w odniesieniu do umów ważniejszych, zawieranych w sposób formalny i uroczysty.
 • trializm
  [łac.],
  plany polit. zmierzające do przekształcenia monarchii dualistycznej (Austro-Węgry) w trójczłonową (Austro-Węgry-Polska)
 • trojka
  [ros.],
  Komisja Trzech,
  potoczna nazwa 3-osobowego terenowego zespołu operacyjnego powoływanego w sowieckiej Rosji (pierwsze 1918) i ZSRR w celu przeprowadzenia doraźnych akcji policyjnych, zarządzonych przez centralne władze państw., np. przy likwidacji buntów chłopskich, kolektywizacji i rozkułaczania, czystkach i deportacjach;
 • prawo w polskim prawie zakończenie postępowania (np. sądowego, adm., egzekucyjnego) w określonej sprawie, jeżeli jest ono niedopuszczalne lub bezprzedmiotowe i wydanie orzeczenia jest zbędne;
 • umowa, w której zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia określonego wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się płacić składkę;
 • umowa, w której zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia określonego wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się płacić składkę;
 • Warta, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” SA
  → Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” Spółka Akcyjna.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia