• proliferacja
  [łac.],
  rozprzestrzenianie środków do produkcji i przenoszenia broni jądr.;
 • protektorat
  [łac.],
  forma zależności państwa słabszego (protegowanego) od silniejszego (protegującego) polegająca na tym, że prowadzenie spraw zewnętrznych protegowanego (polityka zagraniczna, obrona w znaczeniu wojskowym) przejmuje państwo protegujące; ustanowienie protektoratu dokonywano z reguły na podstawie nierównoprawnej umowy międzynarodowej między państwem protektorem a państwem protegowanym;
 • prawo umowa o transport rzeczy albo osób, zawierana z przewoźnikiem za wynagrodzeniem;
 • przymierze, sojusz,
  umowa międzynarodowa, w której kontrahenci zobowiązują się do współpracy politycznej i wojskowej oraz udzielania sobie wzajemnej pomocy w określonej przez przymierze sytuacji.
 • quaestiones perpetuae
  [łac., ‘sądy stałe’],
  w starożytnym Rzymie rodzaj postępowania oraz nazwa trybunałów karnych wprowadzonych 149 p.n.e. (lex Calpurnia de pecuniis repetundis), orzekających w sprawach o nadużycia (zdzierstwo, przekupstwo) dokonywane w prowincjach przez namiestników i dzierżawców podatków;
 • w Polsce organ doradczy prezydenta RP w zakresie kierowania przez niego zewnętrznym i wewnętrznym bezpieczeństwem państwa.
 • regencja
  [łac.],
  rządy opiekuńcze — sprawowanie władzy przez upoważnioną osobę (regenta) w okresie małoletności, choroby lub dłuższej nieobecności w kraju prawowitego władcy;
 • regencja
  [łac.],
  w państwie pruskim i na ziemiach pol. zaboru pruskiego jednostka adm. pośrednia między powiatem a prowincją;
 • region
  [łac.],
  prawo nazwa jednostki podziału adm. najwyższego stopnia, wyodrębniona przez ustawodawcę ze względu na cechy różniące ją od innych jednostek podziału adm. tego samego stopnia; zazwyczaj ma dużą samodzielność zbliżoną do autonomii;
 • regres
  [łac.],
  prawo → roszczenie.
 • regulamin
  [łac.],
  zbiór postanowień;
 • rehabilitacja
  [łac.],
  prawo:
 • Renault
  [rönọ]
  Louis, ur. 21 V 1843, Autun, zm. 7 II 1918, Barbizon,
  prawnik francuski;
 • rewizja
  [łac.],
  potoczna nazwa przeszukania, czyli stosowanej w postępowaniu karnym czynności zmierzającej do znalezienia przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie;
 • zwykły środek odwoławczy zmierzający do zmiany lub uchylenia nieprawomocnego wyroku sądu przez sąd wyższej instancji;
 • prawo w wąskim znaczeniu inne określenie Rady Ministrów jako naczelnego, kolegialnego organu władzy wykonawczej, kierującego podporządkowanym mu aparatem administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, administracja terenowa) i zapewniającego jednolitość jego działania;
 • w rozumieniu prawa cywilnego wyodrębniona materialna część przyrody, pozostająca w stanie pierwotnym lub przetworzonym, stanowiąca samoistne dobro w obrocie gosp.;
 • SALT
  [so:lt] Wymowa,
  ang. Strategic Armaments Limitation Talks Wymowa,
  rokowania w sprawie ograniczenia zbrojeń strategicznych podjęte 1969 przez ZSRR i USA.
 • prawo → sądownictwo.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia