powstanie styczniowe
 
Encyklopedia PWN
powstanie styczniowe 1863–64,
powstanie narodowe przeciw Rosji trwające od 22 I 1863 do połowy 1864;
walki toczono w Królestwie Polskim, a także na Litwie, Białorusi i części Ukrainy. Osłabienie Rosji w wyniku wojny krymskiej (1853–56), zjednoczenie Włoch, a w związku z tym nadzieje na dalsze sukcesy ruchów narodowych w Europie — skłoniły Polaków do tworzenia tajnych niepodległościowych ugrupowań politycznych (Koło Oficerskie Z. Sierakowskiego, Związek Trojnicki, koła N. Jankowskiego, K.K. Majewskiego, E. Jurgensa); zacieśniały się związki z emigracją polityczną; organizowano uliczne i kościelne manifestacje patriotyczne (1860–61), na które władze odpowiadały terrorem (masakra 8 IV 1861 na placu Zamkowym w Warszawie, oblężenie i aresztowania w kościołach po nabożeństwie w rocznicę śmierci T. Kościuszki 15 X 1861, zesłania). Dążenie chłopów polskich do uzyskania ziemi na własność zdawało się stwarzać możliwość pozyskania ich do walki z zaborcą. W końcu 1861 sieć konspiracyjną zorganizowały rywalizujące obozy polityczne „białych”„czerwonych”. „Czerwoni” pod kierunkiem Komitetu Miejskiego, zreorganizowanego przez J. Dąbrowskiego i przemianowanego na Komitet Centralny Narodowy (KCN), stworzyli trójzaborową organizację i uzgadniali współdziałanie z rewolucjonistami rosyjskimi (Ziemla i Wola). Polityka ugody z Rosją w zamian za ustępstwa autonomiczne, reprezentowana przez A. Wielopolskiego, mianowanego VI 1862 Naczelnikiem Rządu Cywilnego Królestwa Polskiego, nie zdobyła poparcia społeczeństwa, w którym dominowały dążenia niepodległościowe. Zarządzona 14/15 I 1863 branka nie rozbiła organizacji „czerwonych”, przyspieszyła tylko, w niedogodnym czasie, wybuch powstania. 22 I 1863 KCN manifestem wezwał naród do powstania, a 2 dekretami uwłaszczył chłopów i obiecał ziemię bezrolnym uczestniczącym w walce. Powstańcom nie udało się wyzwolić na dłużej żadnego terytorium, na którym mogłaby się ujawnić władza powstańcza. Początkowa koncentracja wojsk rosyjskich w większych miastach umożliwiła jednak rozwój partyzantki, wspomaganej przez świetnie rozwiniętą sieć konspiracji i władz powstańczych, stanowiących prawdziwe tajne państwo polskie. Po klęsce większych zgrupowań partyzanckich (bitwy pod Węgrowem i Siemiatyczami 3–6 II, kampania M. Langiewicza II–III 1863) walkę toczyły głównie niewielkie, ruchliwe oddziały (1200 potyczek, co najmniej 150 tys. uczestników).
W marcu do powstania przystąpili „biali”; liczyli oni na skuteczną interwencję Francji, Wielkiej Brytanii i Austrii w reakcji na prusko-rosyjską konwencję Alvenslebena (8 II 1863), pragnęli się zabezpieczyć przed radykalizacją powstania przez „czerwonych”, a zarazem ulegli presji patriotycznych nastrojów społeczeństwa. Po szybkiej klęsce L. Mierosławskiego (wysuniętego przez „czerwonych” na stanowisko dyktatora) „biali” doprowadzili do dyktatury bliższego im poglądom Langiewicza (10–19 III), a po jego upadku i przejęciu kierownictwa przez Rząd Narodowy zdobyli w nim przewagę („czerwonym” udało się dwukrotnie dojść do władzy na okres niewielu tygodni). Wskutek dominacji „białych” władze powstańcze walkę traktowały głównie jako demonstrację zbrojną w oczekiwaniu na pomoc Zachodu. Rosnąca przewaga wojsk rosyjskich, a także deklaratywność interwencji dyplomatycznej Zachodu przesądziły o losach walki. Mimo kilku efektownych zwycięstw (m.in. Żyrzyn 8 VIII 1863) siły partyzanckie zaczynały słabnąć. Latem 1863 M.N. Murawjow brutalnie stłumił powstanie na Litwie, Wielopolski otrzymał dymisję, a nowy namiestnik, generał F.F. Berg, zaostrzył terror. Jesienią, gdy upadła nadzieja na interwencję dyplomatyczną, „biali” faktycznie wycofali się z powstania. Od października władzę dyktatorską objął R. Traugutt. Energicznie reorganizował siły partyzanckie, nakazywał pełną realizację dekretów uwłaszczeniowych, by wiosną rozpocząć walkę z udziałem chłopów i we współpracy z rewolucjonistami europejskimi. Jednak w początku 1864 aresztowania podcięły organizację powstańczą, wojska rosyjskie rozbiły większe zgrupowania partyzanckie (J.L. Haukego-Bosaka w Górach Świętokrzyskich), a carska reforma 2 III 1864, zapewniając chłopom wszystkie korzyści powstańczych dekretów uwłaszczeniowych, przekreśliła możliwość masowego udziału wsi w walce. Traugutt, aresztowany 10/11 IV, zginął 5 VIII 1864 na szubienicy wraz z najbliższymi współpracownikami: R. Krajewskim, R. Żulińskim, J. Toczyskim i J. Jeziorańskim. W XII 1864 został schwytany ostatni powstańczy naczelnik miasta Warszawy, A. Waszkowski, a V 1865 — ostatni dowódca powstańczy, ksiądz S. Brzóska. Rząd rosyjski ukarał śmiercią kilkuset, a więzieniem, zesłaniem lub katorgą i konfiskatą majątku — kilkadziesiąt tysięcy uczestników powstania (w tym wielu Rosjan, Ukraińców i Białorusinów). Po upadku powstania styczniowego zlikwidowano autonomię Królestwa Polskiego i rozpoczęto ostrą rusyfikację. Powstanie styczniowe było najdłużej trwającym powstaniem polskim; uzyskało pomoc Polaków ze wszystkich zaborów i emigracji oraz sympatię i pomoc narodów europejskich; w oddziałach powstańczych walczyło m.in. kilkuset Rosjan i Ukraińców, kilkudziesięciu Węgrów i Włochów (F. Nullo), Francuzów (F. Rochebrune) i Niemców oraz Anglicy, Czesi, Słowacy, Serbowie, Austriacy, Szwajcarzy i przedstawiciele krajów skandynawskich. Powstanie styczniowe miało pełne moralne poparcie i sympatię demokratycznej opinii publicznej Europy (m.in. K. Marksa, G. Mazziniego, G. Garibaldiego, A. Hercena, M. Bakunina); akcja propagandowa na rzecz powstania styczniowego przyczyniła się do utworzenia I Międzynarodówki. Powstanie styczniowe kończyło okres polskich powstań narodowych doby porozbiorowej. Dzięki swej sile i programowi społecznemu przyczyniło się do uwłaszczenia chłopów na warunkach korzystniejszych niż w pozostałych zaborach, co przyspieszyło postęp gospodarczy i społeczny, oraz wpłynęło na wzrost ich świadomości narodowej w następnych dziesięcioleciach. Powstanie styczniowe pozostawiło trwały ślad w literaturze i sztuce polskiej, wywarło wpływ na dążenia niepodległosciowe następnych pokoleń Polaków.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Lesser Aleksander, Manifestacja patriotyczna na Rynku Starego Miasta, 1861, Muzeum Historyczne m.st. Warszawyfot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Gierymski Maksymilian, Patrol powstańczy, 1872/1873 — Muzeum Narodowe, Warszawafot. T. Żółtowska-Huszcza/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Weteran z powstania styczniowego w 1938 — obchody 75. rocznicy powstania na kopcu Piłsudskiego w Krakowiefot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia