Egipt. Polityka społeczna
 
Encyklopedia PWN
Egipt. Polityka społeczna
realizowana przez państwo obejmuje swym zakresem zabezpieczenie społ., ochronę zdrowia i politykę oświatową. Zabezpieczeniem społecznym są objęci wszyscy zatrudnieni; państwo zapewnia renty i emerytury, zasiłki chorobowe, z tytułu wypadku przy pracy i bezrobocia, renty starcze, inwalidzkie, zasiłki macierzyńskie i na wypadek śmierci. Wydatki państwa na zabezpieczenie społ. 1992/93 stanowiły 11% wydatków budżetowych. Opieka zdrowotna jest bezpłatna; niski standard życia, klimat, złe warunki sanitarne i nieracjonalne odżywianie powodują występowanie wielu chorób o charakterze epidemicznym, np. chorób pasożytniczych; państwo egipskie podejmuje działania profilaktyczne — wszystkie dzieci do 2 roku życia są obowiązkowo (bezpłatnie) szczepione przeciwko ospie, błonicy, gruźlicy i chorobie Heinego–Medina. Nakłady państwa na opiekę zdrowotną 1998/99 wyniosły 4,6% wydatków budżetowych. Oświata na wszystkich poziomach jest bezpłatna. Obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci w wieku 6–12 lat (szkoła podstawowa); szkoły średnie są 2-stopniowe: I stopień — 3-letni cykl przygotowawczy, i II stopień — również 3-letni, z podziałem na profil ogólny i techniczny. W ramach programu rządowego ponad 200 szkół ponadpodstawowych zostało podłączonych do Internetu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia