element

Encyklopedia

urządzenie przeznaczone do zabezpieczania obwodów elektrycznych przed przeciążeniem, tj. przepływem prądu elektrycznego o nadmiernym natężeniu;
ctplate
[sı̣tipleıt],
ang. computer to plate, od komputera do formy drukowej,
poligr. metoda wykonywania form drukowych przy użyciu komputera;
drgania elementów sprężystych maszyn, zespołów maszyn. i maszyn jako całości;
fonologia
[gr. phōnḗ ‘głos’, ‘dźwięk’, lógos ‘słowo’, ‘mowa’],
nauka o zależnościach pomiędzy elementami fonetycznymi oraz o funkcjach tych elementów w języku;
teoria i metateoria języka, stworzona przez językoznawcę duńskiego, L. Hjelmsleva, przyjęta przez kopenhaską szkołę strukturalistyczną;
mat. zbiór z jednym działaniem binarnym (dwuargumentowym) określonym na elementach tego zbioru (tzn. że każdej uporządkowanej parze elementów zbioru jest przyporządkowany jednoznacznie pewien element tego zbioru);
harmonia
[gr., ‘zgodność dźwięków, kształtów’],
filoz. skutek doskonałego uporządkowania elementów jakiejś całości;
ideał
[łac. < gr.],
mat. pojęcie z zakresu algebry: każdy podzbiór Jpierścienia P, taki że: 1) jeżeli elementy x, y należą do J, to ich różnica x y też doń należy, 2) jeżeli element x należy do J, a y jest dowolnym elementem pierścienia P, to iloczyn xy należy do J (i. prawostronny; analogicznie definiuje się i. lewostronny);
Indianie
[hiszp. < gr. < sanskr.],
rdzenni mieszkańcy Ameryki (nazwę tę nadał im K. Kolumb, który użył jej w przekonaniu, że dotarł do Indii), przybyli w wielu falach migracyjnych z północno-wschodniej Azji pomostem lądowym istniejącym w miejscu dzisiejszej Cieśniny Beringa;
jazz
[dżäz; ang.] Wymowa,
jeden z nurtów muzyki współczesnej, powstały pod koniec XIX w. w kręgu Murzynów amerykańskich, łączący tradycje muzyczne euro-amerykańskie z afrykańskimi.
log. cecha relacji, jaka zachodzi między elementami zbiorów A i B, polegająca na tym, iż każdemu elementowi zbioru A (stanowiącego tzw. dziedzinę relacji) odpowiada jeden i tylko jeden element należący do zbioru B (tzw. przeciwdziedziny relacji);
komedia
[gr. kōmōidía < kṓmos ‘pochód związany z obrzędami dionizyjskimi’, aoide ‘pieśń’],
jeden z 2 głównych, obok tragedii, gatunków dramatu, obejmujący utwory, których podstawową właściwością jest komizm;
komputer
[ang. < łac. computare ‘rozważać’, ‘obliczyć’],
elektroniczna maszyna cyfrowa,
urządzenie elektroniczne przeznaczone do przetwarzania informacji (danych) przedstawionych w postaci cyfrowej, sterowane programem zapisanym w pamięci.
w najogólniejszym sensie kultura niższych warstw społeczeństwa;
Léger
[leżẹ]
Fernand Wymowa, ur. 4 II 1881, Argentan, zm. 17 VIII 1955, Gif-sur-Yvette,
francuski malarz i grafik.
pomiary instrumentalne wartości elementów meteorologicznych oraz obserwacje wizualne (wzrokowe) obiektów (np. chmur, cząstek opadowych) i zjawisk atmosferycznych, wykonywane w celu poznania aktualnego stanu atmosfery.
dział nauki i techniki zajmujący się wytwarzaniem, przesyłaniem, wzmacnianiem i przetwarzaniem mikrofal.
badania (metody) dostarczające informacji o stanie materiałów oraz wykonanych z tych materiałów elementów, urządzeń, instalacji w sposób, który nie wpływa na ich przydatność użytkową.
technologiczna maszyna robocza do obróbki przedmiotów w celu nadania im wymaganego kształtu, wymiarów i gładkości powierzchni;
układ połączeń elektrycznych zawierający też niekiedy inne elementy elektryczne (np. rezystory, cewki elektryczne), wykonany w określony sposób na powierzchni wspólnego podłoża elektroizolacyjnego.

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego

element
1. «część składowa jakiejś całości»
2. «o grupie ludzi pochodzących z pewnego środowiska i odznaczających się zwykle ujemnymi cechami»
3. zob. żywioł w zn. 6.
4. mat. «bardzo mała część wielkości geometrycznej lub fizycznej»

• elemencik
element grzejny «podstawowa część urządzenia grzejnego przetwarzająca energię elektryczną w ciepło»
element toczny «element o postaci np. kulki, wałeczka, toczący się między poruszającymi się względem siebie powierzchniami łożyska»
elementy «podstawowe wiadomości z jakiejś dziedziny»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia