dodawanie

Encyklopedia PWN

mat. działanie arytmetyczne przyporządkowujące 2 liczbom a i b liczbę c = a + b;
mat. własność działań arytmetycznych wyrażająca się wzorami: a · (b + c) = a · b + a · c oraz (b + c) · a = b · a + c · a;
mat. zbiór K z dwoma działaniami, zwany dodawaniem (+) i mnożeniem (·), spełniającymi dla dowolnych elementów a, b, cK następujące warunki: 1) a + b = b + a, przemienność dodawania; 2) a + (b + c) = (a + b) + c, łączność dodawania; 3) ab = ba, przemienność mnożenia; 4) a(bc) = (ab)c, łączność mnożenia; 5) a(b + c) = ab + ac, rozdzielność mnożenia względem dodawania; 6) istnieją elementy 0, 1 ∈ K, 0 ≠ 1, zwane odpowiednio zerem i jednością ciała K, takie że 0 + a = a i 1· a = a; 7) dla każdego aK istnieje bK, takie że a + b = 0 (wykonalność odejmowania); 8) dla każdego aK, a ≠ 0, istnieje cK, takie że ac = 1 (wykonalność dzielenia).
mat. niepusty zbiór R, w którym określono 2 działania, przyporządkowujące każdej parze (a, b) elementów z R jeden element z R: dodawanie (a, b) a+b i mnożenie (a, b) ab; działania te muszą spełniać następujące aksjomaty: 1) R jest grupą przemienną względem dodawania; 2) dla każdego a, b, cR zachodzi (a + b)c = ac + bc (prawostronna rozdzielność mnożenia względem dodawania); 3) dla każdego a, b, cR zachodzi a(b + c) = ab + ac (lewostronna rozdzielność mnożenia względem dodawania).
mat. liczby postaci z = a + b&imath.x;, gdzie a oraz bliczbami rzeczywistymi, nazywanymi odpowiednio częścią rzeczywistą oraz częścią urojoną z, oznaczanymi a = Re z, b = Im z, a &imath.x; — jednostką urojoną, tzn. liczbą, która ma własność &imath.x;2 = ;
mat. wspólna nazwa dla liczb wymiernych i niewymiernych;
mat. dwuwskaźnikowa tablica, której elementy pochodzą z ustalonego pierścienia R (można utworzyć macierz z liczb, funkcji itp.).
przestrzeń liniowa, przestrzeń wektorowa,
mat. jedno z podstawowych pojęć algebry liniowej:
proces trwałego łączenia materiałów topliwych, gł. metali i stopów, przez stopienie brzegów łączonych elementów bez wywierania docisku, z dodawaniem lub bez dodawania spoiwa;
mat., log. abstrakcyjna struktura matematyczna, powstała przez wspólne uogólnienie rachunku zdań i rachunku zbiorów;
Galois teoria
[t. galu],
mat. teoria opisująca m.in. rozwiązalność równań przez pierwiastniki (tzn. przy użyciu jedynie działań algebraicznych na współczynnikach wielomianu: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia i obliczania pierwiastków różnych stopni).
mat. liczby dające się przedstawić w postaci ułamka k/m, gdzie k i mliczbami całkowitymi, np. 3/7, –7/12, 8/4 itp.
neutralny element działania, jedynka, jedność,
mat. pojęcie z zakresu algebry;
kierunek w nauce o literaturze i w krytyce lit. wykrystalizowany pod wpływem psychoanalizy.
dział analizy chem. obejmujący metody oznaczania składu jakościowego i ilościowego badanej substancji, wykorzystujący promieniotwórcze właściwości radionuklidów.
mat. podstawowy dział topologii algebraicznej zajmujący się badaniem przestrzeni topologicznych za pomocą przyporządkowanych im systemów algebraicznych, spośród których najważniejsze są grupy homologii.
chem. sposób postępowania w analizie miareczkowej polegający na dodawaniu (małymi porcjami) mianowanego roztworu (miano titrantu) do roztworu substancji oznaczanej.
modyfikowanie stopu, modyfikacja stopu,
w odlewnictwie dodawanie do ciekłego stopu małych ilości substancji zw. modyfikatorami, które wpływają na przebieg procesu krzepnięcia i wskutek tego na strukturę i właściwości otrzymanych odlewów;
napełniacze, wypełniacze, obciążniki,
chem., techn. substancje stałe, aktywne lub obojętne, dodawane do mieszanek gumowych, tworzyw sztucznych, papieru, tkanin, farb, emalii, szpachlówek itp. w celu zmiany ich właściwości lub obniżenia ceny;
inform. sposób zapisu liczb w komputerze; arytmetyka komputerowa.

Słownik języka polskiego PWN

dodawanie «działanie matematyczne polegające na łączeniu kilku wielkości w jedną, tworzącą ich sumę»
dodaćdodawać
1. «dać coś jako nadwyżkę lub uzupełnienie»
2. «powiedzieć coś, uzupełniając wypowiedź»
3. «zsumować jakieś wielkości, liczby»
4. «przy odczytywaniu działania matematycznego: słowo oznaczające znak dodawania»
dodawać zob. dodać.
znak dodawania «znak graficzny (+) oznaczający dodawanie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia