element

Encyklopedia

tranzystor
[ang.],
przyrząd półprzewodnikowy o co najmniej 3 elektrodach mający właściwość wzmacniania sygnałów elektr., tj. stanowiący element czynny układów elektronicznych;
dział stoczni, w którym przygotowuje się pomoce i dane potrzebne do odwzorowania kształtów elementów konstrukcji statku na blachach i profilach hutniczych;
układ logiczny, układ cyfrowy,
układ (zwykle elektroniczny) przetwarzający sygnały dwustanowe — o 2 wyraźnie rozróżnialnych stanach log., odpowiadających 0 i 1; działanie u.l. opisuje się za pomocą funkcji logicznej;
instalacja stanowiąca połączenie urządzenia elektr. z powierzchnią Ziemi (gruntem);
wiązar, więzar, dźwigar dachowy,
gł. element nośny konstrukcji dachu;
rodzaj wzmacniacza, w którym zarówno sygnał wejściowy (wzmacniany), jak i sygnał wyjściowy (wzmocniony) są przebiegami elektrycznymi.
spadek nośności konstrukcji poddanej obciążeniom wielokrotnie zmiennym w czasie;
AIDS Wymowa, zespół nabytego upośledzenia odporności, ang. Acquired Immune Deficiency Syndrome,
zespół chorobowy będący wynikiem zakażenia wirusem HIV.
Balcerowicz Leszek, ur. 19 I 1947, Szpetal Dolny (ob. dzielnica Włocławka),
ekonomista i polityk; twórca programu zmiany systemowej polskiej gospodarki.
binarność
[łac. binarius ‘podwójny’],
językozn. termin używany w odniesieniu do: 1) analizy struktur językowych, 2) klasyfikacji elementów językowych;
biomateriały, materiały biomedyczne,
materiały przeznaczone do wyrobu elementów (np. kształtek, konstrukcji, urządzeń) na stałe lub czasowo zastępujących chore tkanki i narządy albo ich części;
fiz. prawo określające wielkość i kierunek indukcji magnet. (indukcja) w dowolnym punkcie jednorodnego izotropowego ośrodka dla pola magnet. wytworzonego przez przewodnik ze stałym prądem elektrycznym;
bod, Bd,
telekom. jednostka szybkości modulowania sygnału telegraficznego (szybkości telegraficznej) lub szybkości przekazywania elementów sygnału cyfrowego o stałym czasie trwania;
mat. całka z funkcji ciągłej f(P) określonej na pewnej powierzchni dwuwymiarowej S, gładkiej, zawartej w ℝ3
wojsk. ustawianie zespołu broni (lufy, prowadnicy wyrzutni) służące do nadania kierunku lotu elementowi miotanemu (pocisk) w takim położeniu, aby tor lotu tego elementu przechodził przez żądane miejsce (cel);
CMOS, ang. Complementary MOS, komplementarny układ scalony MOS,
monolityczny układ scalony z parami wzbogaconych komplementarnych tranzystorów MOS o przeciwstawnych typach kanału, tj. n i p; wytwarzany technologią zw. również CMOS.
czujnik, sensor:
układ elektr. o 4 zaciskach i dowolnej wewn. konfiguracji połączeń elementów (np. mostkowej, drabinkowej) odznaczający się tym, że energia może być do niego doprowadzona lub od niego odprowadzona jedynie przez pary określonych końcówek (wejścia i wyjścia).

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego

element
1. «część składowa jakiejś całości»
2. «o grupie ludzi pochodzących z pewnego środowiska i odznaczających się zwykle ujemnymi cechami»
3. zob. żywioł w zn. 6.
4. mat. «bardzo mała część wielkości geometrycznej lub fizycznej»

• elemencik
element grzejny «podstawowa część urządzenia grzejnego przetwarzająca energię elektryczną w ciepło»
element toczny «element o postaci np. kulki, wałeczka, toczący się między poruszającymi się względem siebie powierzchniami łożyska»
elementy «podstawowe wiadomości z jakiejś dziedziny»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia