• a posteriori
  [łac., ‘to, co późniejsze’, ‘z następstwa (logicznego)’],
  filoz. zdanie (lub sąd) a posteriori jest to zdanie przyjęte „po fakcie”, „na podstawie faktów”.
 • a priori
  [łac., ‘z góry’, ‘uprzedzając fakty’],
  filoz. wcześniejszy, przed faktem, przed poznaniem faktu.
 • Abbagnano
  [abbanjạno]
  Nicola, ur. 15 VII 1901, Salerno, zm. 9 IX 1990, Mediolan,
  filozof włoski;
 • Abelard, Abélard, Abaelardus, Abailard, Pierre (Petrus) Wymowa, ur. 1079, Le Pallet k. Nantes, zm. 21 IV 1142, Saint-Marcel k. Chalon-sur-Saône,
  francuski filozof i teolog.
 • Abicht Jan Henryk, ur. 2 V 1762, Volkstadt (księstwo Schwarzburg), zm. 16 IV 1816, Wilno,
  filozof pochodzenia niemieckiego;
 • abnegacja
  [łac. abnegatio ‘odmawianie’, ‘zaprzeczenie’, ‘wyrzekanie się’],
  w etyce i ascezie postawa rezygnacji z dóbr materialnych, uczuć, zamierzeń, akt wyrzeczenia się ich, z powodu miłosierdzia, wyboru wartości wyższych, doskonalenia się lub ofiary.
 • absolut
  [łac. absolutus ‘zupełny’, ‘bezwględny’],
  w tradycji filozoficznej byt wolny od niedoskonałości, bez przyczyny, od niczego niezależny, istniejący sam z siebie, nie określony ani ograniczony, pojmowany na ogół jako wieczna, jedyna i konieczna podstawa rzeczywistości, od której wszystko inne jest zależne (nous, absolutny duch, absolutna idea, Bóg).
 • absolutyzm
  [łac. absolutus ‘zupełny’, ‘bezwzględny’],
  filoz. pogląd przeciwstawny relatywizmowi,
 • abstrakcja
  [łac. abstractio ‘oddzielenie’, ‘odłączenie’, ‘oderwanie’],
  pojęcie ogólne, stanowiące rezultat czynności abstrahowania, tj. myślowego wyodrębniania pewnych cech danego przedmiotu, istotnych ze względu na założony cel.
 • arabski lekarz, matematyk, filozof i poeta, → Ibn Tufajl.
 • Acosta
  [akọszta]
  Uriel, Gabriel da Costa, ur. ok. 1585, Porto (Portugalia), zm. 1640, Amsterdam,
  żydowski filozof i myśliciel religijny, pochodził z rodziny portugalskich marranów;
 • actus purus
  [łac.],
  filoz. w tomizmie czysty akt bez domieszki możności — Bóg.
 • filoz. prawdziwość;
 • Adelhard z Bath
  [ạ̈dəla:rd z ba:ŧ],
  data ur. nieznana, zm. ok. 1160,
  angielski filozof, uczony i podróżnik;
 • adwajta
  [sanskr. advaita ‘niedwoistość’, ‘monizm’],
  filoz. ind. podstawowe założenie metafizyczne monistycznej wedanty stworzonej przez Gaudapadę (VII w.) i Śankarę (VIII–IX w.);
 • adźiwa
  [sanskr. ajīva],
  filoz. ind. w dźiniźmie jedna z 7 (niekiedy 9) kategorii ontologicznych, element nieożywiony;
 • adźiwikowie
  [sanskr. ājīvika],
  indyjska szkoła rel.-filoz., grupująca wędrownych nagich ascetów, związanych z dźinizmem i buddyzmem;
 • filozof i pedagog, → Idzi Rzymianin.
 • afekt
  [łac. affectus < afficere ‘przystawić’, ‘wyrządzić komuś coś’],
  filoz. przyjemne lub przykre doznanie duszy nieopanowane przez rozum.
 • afirmacja
  [łac. affirmatio ‘potwierdzenie’, ‘przyjęcie’],
  w filozofii poznania stwierdzenie lub uznanie czegoś (prawdy, istnienia);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia