spalanie
 
Encyklopedia PWN
spalanie,
proces fizykochemiczny, którego podstawą jest przebiegająca z dużą szybkością reakcja utleniania, polegająca na gwałtownym łączeniu się substancji spalanej (paliwa) z utleniaczem, której towarzyszy wydzielanie się dużej ilości energii i zazwyczaj płomień;
spalanie zapoczątkowuje zapłon; charakteryzuje je możliwość samopodtrzymywania i rozprzestrzeniania się. Szybkość reakcji spalania zależy od składu i początkowych parametrów mieszaniny palnej (głównie temperatury, ciśnienia). Rozróżnia się spalanie: laminarne — gdy w spalanej mieszaninie nie ma ruchu burzliwego; turbulentne — gdy w spalanej mieszaninie występuje ruch burzliwy (spalanie najczęściej stosowane w technice); dyfuzyjne — podczas dyfuzyjnego mieszania się paliwa gazowego z gazowym utleniaczem; heterogeniczne — zachodzące między paliwem i utleniaczem występującymi w różnych fazach; naddźwiękowe — spalanie gazowego paliwa w strumieniu utleniacza (powietrza) o prędkości naddźwiękowej. Najczęściej jako paliwa są używane węgiel, wodór oraz ich związki, rzadziej — metale (np. beryl, lit, glin, magnez); jako utleniacze stosuje się głównie tlen, rzadziej — chlor, fluor i związki tych pierwiastków. Spalanie jest formą zużytkowania paliw stałych — węgli kopalnych (karbochemia), a także ciekłych — głównie produktów przeróbki ropy naftowej, i gazowych (paliwa); spalanie paliw stałych intensyfikuje się poprzez wykorzystanie fluidyzacji. Z technicznego punktu widzenia najważniejszym problemem jest uzyskanie stabilnego procesu spalania o wysokiej sprawności oraz ograniczenie zanieczyszczenia atmosfery szkodliwymi produktami spalania (np. tlenkami azotu, siarki, węgla, popiołem, sadzą, niespalonymi węglowodorami). Spalanie bezpłomienne jest metodą spalania mieszaniny gazu palnego i powietrza przepuszczanej przez rozżarzony porowaty ogniotrwały materiał ceramiczny; przebiega całkowicie w porach materiału (płomień jest niewidoczny), w sposób równomierny i — dzięki dużej powierzchni materiału — z dużą szybkością; pozwala uzyskiwać wysokie temperatury; jest wykorzystywane w specjalnych palnikach, a także w piecach grzewczych, paleniskach kotłowych. Spalanie paliw pokrywa obecnie ok. 90% światowego zapotrzebowania na energię.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia