heterogeniczne

Encyklopedia PWN

heterogenicznego sumowania bodźców prawo, reguła heterogenicznego sumowania (bodźców wyzwalających),
biol. fizjol. prawo sumowania bodźców zastosowane do etologii przez G. Seitza, któremu następnie N. Tinbergen nadał nazwę prawa heterogenicznego sumowania bodźców;
układ heterogeniczny, układ niejednorodny, układ wielofazowy,
chem. układ, w którym współistnieją różne fazy oddzielone od siebie powierzchnią międzyfazową;
mat. umowne sposoby symbol. przedstawiania wartości liczbowych.
reakcja chemiczna, przemiana chemiczna,
przemiana jednych substancji, zwanych substratami, w inne substancje, zwane produktami reakcji chemicznej;
zespół poglądów filozoficznych i literackich kwestionujący tradycyjne metafizyczne relacje pomiędzy znakiem i oznaczanym pojęciem (także rzeczą), istotą i zjawiskiem, tożsamością i różnicą, tym, co fonetyczne (wynikające z uprzywilejowania mowy) i niefonetyczne;
kataliza
[gr. katálysis ‘rozłożenie’],
zjawisko polegające na tym, że obecność stosunkowo niewielkiej ilości obcej substancji, zwanej katalizatorem, przyspiesza reakcję chemiczną.
Kierkegaard
[kịrkəgo]
Søren Aabye, ur. 5 V 1813, Kopenhaga, zm. 11 XI 1855, tamże,
filozof duński, prekursor egzystencjalizmu.
Kryszewski Marian, ur. 17 IV 1925, Toruń, zm. 5 X 2005, Łódź,
brat Włodzimierza, fizykochemik;
Pohorecki Ryszard, ur. 10 II 1936, Warszawa,
inżynier chemik;
proces fizykochemiczny, którego podstawą jest przebiegająca z dużą szybkością reakcja utleniania, polegająca na gwałtownym łączeniu się substancji spalanej (paliwa) z utleniaczem, której towarzyszy wydzielanie się dużej ilości energii i zazwyczaj płomień;
Tiselius
[tisẹliüs]
Arne Wilhelm Kaurin, ur. 10 VIII 1902, Sztokholm, zm. 29 X 1971, Uppsala,
chemik szwedzki;
ADN, dinitroamina,
związek organiczny, żółtawe kryształy;
Bielański Adam, ur. 14 XII 1912, Kraków, zm. 4 IX 2016, tamże,
brat Władysława, fizykochemik;
Burghardt Andrzej, ur. 9 XII 1928, Falenica,
inżynier chemik;
Haber Jerzy, ur. 7 V 1930, Kraków, zm. 1 I 2010, tamże,
fizykochemik;
hydrogenizacja
[łac. hydrogenium ‘wodór’],
uwodornianie,
odwracalna reakcja chem. polegająca na przyłączeniu wodoru do cząsteczek związków org.,
implant
[łac.],
wszczep,
element strukturalny wykonany z materiału tkankowego (auto-, homo-, heterogenicznego) lub biomateriału (metal, ceramika, tworzywo węglowe, tworzywo sztuczne) umieszczony w organizmie w celu uzupełnienia lub zastąpienia tkanek narządu (albo jego części) lub spełniania (wspomagania) ich funkcji, także urządzenie zastępcze umieszczane wewnątrz ciała (np. serce sztuczne, defibrylator, rozrusznik serca, układ hydrauliczny z zastawką do drenowania płynu mózgowo-rdzeniowego w wodogłowiu).
heterogeniczna reakcja katalityczna, w której reagenty są w stanie gazowym, a katalizator jest ciałem stałym;
Piktowie, łac. Picti,
lud mieszkający w starożytności i wczesnym średniowieczu na obszarze dzisiejszej Szkocji.

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

heterogeniczny «różnorodny»
• heterogenicznie • heterogeniczność
przeszczep ksenogeniczny, heterogeniczny «przeszczep tkanki lub narządu pochodzących od osobnika innego gatunku»
układ heterogeniczny, niejednorodny, wielofazowy «układ, w którym występują różne fazy i który może być utworzony przez jedną lub kilka substancji chemicznych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia