laminarne

Encyklopedia PWN

przepływ laminarny, przepływ uwarstwiony,
uporządkowany przepływ płynu lepkiego, w którym elementy płynu poruszają się po torach równoległych;
aerodynamiczny profil, profil lotniczy,
kształt przekroju poprzecznego skrzydeł, łopat śmigła i płatów usterzenia samolotu, łopat wirnika śmigłowca, turbin i in. maszyn przepływowych, skrzydeł śruby napędowej.
Dąbrowski Jerzy, ur. 8 IX 1899, Nieborów, zm. 17 IX 1967, Renton (USA),
polski konstruktor samolotów, projektant nowoczesnego profilu skrzydła.
dział mechaniki zajmujący się badaniem stanu równowagi i ruchu płynów (cieczy i gazów) oraz oddziaływania tych ośrodków na poruszające się w nich lub opływane przez nie ciała stałe.
podstawowe równanie ruchu płynów lepkich newtonowskich; wg tego równania, zgodnie z II zasadą dynamiki (Newtona zasady dynamiki), przyspieszenie jednostkowej masy płynu jest równe sumie sił działających na tę masę, tzn. siły masowej (np. grawitacyjnej, siły bezwładności), siły ciśnieniowej (2. człon równania), siły tarcia wewn. pochodzącej od naprężeń ścinających przy deformacji płynu (człon 3. i 4. równania);
ruch płynu (cieczy, gazu) w wyniku działania sił masowych, ciśnieniowych i sił lepkości (ciśnienie, naprężenia styczne).
proces fizykochemiczny, którego podstawą jest przebiegająca z dużą szybkością reakcja utleniania, polegająca na gwałtownym łączeniu się substancji spalanej (paliwa) z utleniaczem, której towarzyszy wydzielanie się dużej ilości energii i zazwyczaj płomień;
med. sposób badania komórek tworzących zawiesinę w laminarnym strumieniu cieczy za pomocą urządzenia zw. cytometrem przepływowym.
lawa
[wł.],
magma wydobywająca się na powierzchnię Ziemi podczas erupcji wulkanicznych, silnie odgazowana, przemieszczająca się ruchem laminarnym lub rozpylana w postaci fontanny;
ruch płynu względem zanurzonego w nim ciała stałego;
strefa, w której następuje wydzielanie dużych ilości ciepła oraz emisja promieniowania (zazwyczaj widzialnego) w wyniku intensywnego łączenia się palnych gazów lub par substancji z utleniaczem, najczęściej tlenem (spalanie).
Poiseuille
[puazọ̈:j]
Jean Léonard Louis, ur. 22 IV 1799, Paryż, zm. 26 XII 1869, tamże,
fr. lekarz i fizyk;
Poiseuille’a prawo
[p. puazöja],
prawo Hagena–Poiseuille’a,
prawo określające natężenie przepływu laminarnego cieczy w prostoosiowym przewodzie.
Reynolds
[renldz]
Osborne, ur. 23 VIII 1842, Belfast, zm. 21 II 1912, Watchet (Anglia),
brytyjski fizyk i inżynier;
liczba podobieństwa dynamicznego przepływów lepkich;
fiz. wzór określający siłę oporu P działającą na ciało kuliste, poruszające się w płynie powolnym ruchem jednostajnym (przepływ laminarny, przepływ płynu);
straty energii mech. w przepływie płynu w przewodach i kanałach wynikające z rozpraszania energii kinetycznej.
turbulencja
[łac.],
burzliwość,
zjawisko polegające na występowaniu w przepływie nieuporządkowanych, przypadkowych ruchów elementów płynu;
warstwa przyścienna, warstwa graniczna,
fiz. cienka warstwa płynu bezpośrednio przylegająca do powierzchni opływanego ciała stałego (ścianki);

Słownik języka polskiego PWN

laminarny «warstwowy, płaski»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia