Indie. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Indie. Ustrój polityczny.
Indie są republiką związkową. Zgodnie z konstytucją wprowadzoną w życie 1950 (wielokrotnie nowelizowaną) głową państwa jest prezydent wybierany na 5 lat przez kolegium elektorskie (obie izby parlamentu i przedstawiciele izb parlamentów stanowych). Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu. Izba Ludowa (Lok Sabha), o kadencji 5-letniej, liczy 545 członków wyłanianych w wyborach powszechnych i bezpośrednich (z wyjątkiem 2 mianowanych przez prezydenta). Izba Stanów (Radźja Sabha) liczy 245 członków wybieranych przez parlamenty stanowe (z wyjątkiem 12 mianowanych przez prezydenta). Kadencja trwa 6 lat; co 2 lata 1/3 członków Izby Stanów jest wybierana ponownie. Kadencja parlamentów stanowych, 1- lub 2-izbowych trwa 5 lat.
Władzę wykonawczą sprawuje prezydent i rząd na czele z premierem mianowanym przez prezydenta. Rząd, powoływany przez prezydenta na wniosek premiera, jest odpowiedzialny przed parlamentem. Na czele władz stanowych stoi gubernator (mianowany przez prezydenta na 5 lat), który mianuje radę ministrów z premierem na czele. Terytoriami związkowymi zarządzają przedstawiciele administracji centralnej.
System sądowniczy jest trójstopniowy i składa się z Sądu Najwyższego (Supreme Court) oraz sądów niższej instancji (High Courts i Lower Courts).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia