zawodowe

Encyklopedia PWN

organizacje społeczne, zrzeszające na zasadzie dobrowolności pracowników najemnych w celu obrony i reprezentowania ich wspólnych interesów ekonomicznych i socjalnych, tworzone wg kryterium zawodu, gałęzi produkcji lub regionu;
choroby spowodowane czynnikami ryzyka zdrowotnego związanego z pracą, tzn. jej organizacją, metodami czy też warunkami jej materialnego lub psychospoł. środowiska;
polityka społ. zorganizowana działalność, której celem jest udzielanie pomocy w podejmowaniu decyzji o wyborze zawodu i miejsca pracy;
centrala polskich związków zawodowych o charakterze narodowo-solidarystycznym,
związki zawodowe, które wystąpiły ze Zrzeszenia Związków Zawodowych i 27 X 1980 utworzyły Komisję Porozumiewawczą (od 19 X 1981 Ogólnopol. Komisję Współdziałania) B.Z.Z. (przewodniczący A. Szyszka, następnie E. Mielnicki);
regionalna centrala związkowa,
organizacje zawodowe, tworzone od 1906 na terenie Królestwa Pol.;
prosanacyjna centrala związkowa;
zróżnicowane organizacyjnie i programowo szkoły różnych szczebli, umożliwiające zdobycie wykształcenia zaw.;
ogólnokrajowa centrala prawicowych związków zawodowych,
centrala chrześc. związków zawodowych, powstała 1921 (tzw. Kongresówka);
organizacje związków zawodowych niezależnych od wpływów PZPR i władz państw., tworzone od 1978, gł. przez czł. KOR i ROPCiO.
typ wykształcenia dający przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej;
przewidziana w pol. kodeksie pracy umowa o pracę zawierana przez młodocianego niemającego kwalifikacji zaw.,
orientacja zawodowa, właśc. orientacja szkolna i zawodowa,
polityka społ. wszelkie oddziaływania wychowawcze i informacyjne, mające na celu umożliwienie podjęcia właściwej decyzji o wyborze zawodu, decyzji uwzględniającej zarówno zainteresowania i predyspozycje danej osoby, jak i potrzeby rynku pracy.
Polskie Zjednoczenie Chrześcijańskich Związków Zawodowych, do 1919 Polskie Zjednoczenie Zawodowe Chrześcijańskich Robotników, 1919–20 Polskie Zjednoczenie Zawodowe Robotników Chrześcijańskich,
centrala związkowa;
Związek Stowarzyszeń Zawodowych (ZSZ), do 1920 Komisja Centralna Klasowych Związków Zawodowych,
centrala klasowych organizacji zawodowych, działająca 1919–39;

Słownik języka polskiego PWN

choroby zawodowe «choroby wywoływane długotrwałym oddziaływaniem na organizm szkodliwych warunków pracy»
poradnictwo zawodowe «udzielanie fachowych porad w sprawie wyboru zawodu»
zawodowy
1. «związany z jakimś zawodem»
2. «przygotowujący do zawodu»
3. «uprawiający coś jako zawód»
4. «wykonywany jako zawód»

• zawodowo
zasadnicza szkoła zawodowa «szkoła zawodowa kształcąca rzemieślników i wykwalifikowanych robotników»
związek zawodowy «organizacja zrzeszająca pracowników w celu reprezentowania i obrony ich praw»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia