terminowych

Encyklopedia PWN

grupa metod ochrony roślin polegających na prawidłowym i terminowym wykonywaniu zabiegów agrotechnicznych, poprawiających warunki siedliskowe roślin uprawnych i równocześnie pogorszających warunki bytowania chwastów, szkodników i patogenów roślin.
ekon. część analizy ekonomicznej, której przedmiotem jest gospodarka finansowa przedsiębiorstwa, czyli pozyskiwanie funduszy pieniężnych z różnych źródeł oraz ich wykorzystywanie w różnych obszarach działalności.
ekon. przenoszenie lokat pieniężnych z jednego rynku pieniężnego na inne w celu osiągnięcia zysku wynikającego z różnicy poziomu stóp procentowych;
ekon. środki pieniężne lokowane przez osoby fizyczne lub prawne na rachunkach bankowych;
dziedzina wiedzy i działalności prakt. obejmująca zasady opisywania dokumentów w celu ich identyfikacji (zasady opisu bibliograficznego) oraz problemy tworzenia i użytkowania zbiorów informacji bibliograficznej;
charakter
[łac. < gr., ‘piętno’, ‘znak’, ‘cecha wyróżniająca’],
psychol. zespół właściwości osobowościowych, które określają stopień zgodności między przekonaniami danej jednostki, jej zachowaniami a wymogami społeczności, w której żyje;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia