stopa procentowa
 
Encyklopedia PWN
stopa procentowa,
ekon. wielkość procentu (ekon. ) pobieranego od kapitału, stosunek sumy, którą płaci się za użytkowanie kapitału do wielkości tego kapitału, wyrażony w procentach;
najczęściej ustalana na okres roku; realna stopa procentowa — różnica między nominalną stopą procentową a stopą inflacji. Efektywna stopa procentowa (zwana inaczej dochodem bieżącym z obligacji), to wyrażone w procentach odsetki od ceny zapłaconej za obligację; np. obligacja o wartości nominalnej (lub kursie emisyjnym) 100 i nominalnej stopy procentowej 5% generuje przychód nominalny równy 5 jednostkom pieniężnym w skali rocznej; jeżeli obligację tę na otwartym rynku można kupić za 50 jednostek, to efektywna stopa procentowa rośnie do 10%, ponieważ daje ona nabywcy 10% przychodu od 50 jednostek zainwestowanych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia