System Rezerwy Federalnej
 
Encyklopedia PWN
System Rezerwy Federalnej, Federal Reserve System Wymowa, Fed,
system banków w USA pełniący funkcję banku centralnego, utworzony 1913 na mocy ustawy Kongresu;
Fed obejmuje 12 Rejonowych Banków Rezerwy Federalnej (wraz z filiami 25): (1) Boston, MA; (2) New York, NY; (3) Philadelphia, PA; (4) Cleveland, OH; (5) Richmond, VA; (6) Atlanta, GA; (7) Chicago, IL; (8) St. Louis, MO; (9) Minneapolis, MN; (10) Kansas City, MO; (11) Dallas, TX; (12) San Francisco, CA. Numery i oznaczenia literowe banków są zamieszczane na emitowanych banknotach. Fed jest zarządzany przez Radę Gubernatorów (z siedzibą w Waszyngtonie), składającą się z 7 członków mianowanych przez prezydenta USA i zatwierdzanych przez senat. Kadencja Rady trwa 14 lat, a jej członkowie są wymieniani sukcesywnie co 2 lata. Radą kieruje przewodniczący (kadencja 4-letnia), którego decyzje wywierają zasadniczy wpływ na kształt polityki pieniężnej państwa, choć główne decyzje w tym zakresie podejmuje Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC). W skład FOMC wchodzi 7 gubernatorów i 5 prezesów Fed, wśród których zawsze znajduje się prezes banku nowojorskiego.
Podstawową funkcją Fed jest formułowanie i prowadzenie polityki monetarnej USA — wpływanie na stopę procentową i wielkość zasobów pieniądza. Ponadto Fed jest bankiem banków — nadzoruje i kontroluje banki komercyjne, reguluje ich działalność, jest agentem fiskalnym skarbu USA, prowadzi rozliczenia międzybankowe oraz wpływa na kurs waluty. Fed za świadczone usługi uzyskuje znaczne dochody, które przekazuje do skarbu państwa.
Formalnie Fed jest niezależny (ma tylko obowiązek 2 razy w roku składać sprawozdania Kongresowi), faktycznie jednak wpływ na jego działalność wywiera otoczenie polityczne (Kongres może zmienić ustawę o Fed, członkowie Rady Gubernatorów często podają się do dymisji przed upływem kadencji), a praktycznie o stopniu jego niezależności decyduje osobowość przewodniczącego Rady Gubernatorów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia