terminowych

Encyklopedia PWN

ekon. umowa kupna lub sprzedaży określonej ilości instrumentu bazowego (np. akcji, waluty, towarów), po określonej cenie, w ustalonym terminie w przyszłości;
ekon. rynek, na którym są dokonywane transakcje instrumentami pochodnymi;
obligacje, których termin zapadłości całej emisji przypada w tym samym dniu.
ekon. transakcje, których przedmiotem są notowane na giełdzie papiery wartościowe, dewizy lub towary;
ekon. najbardziej rozwinięta i efektywna forma rynku, umożliwiająca obiektywne ustalenie ceny instrumentów będących przedmiotem obrotu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia