obrotowy

Encyklopedia PWN

Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG
[bạiərıszə hụ̈po unt ferinsbaŋk a:g:]
(BHV),
niemiecki bank komercyjny, powstały 1997 z połączenia Bayerische Hypo- und Wechselbank AG (założony 1835) i Bayerische Vereinsbank AG (założony 1869), siedziba w Monachium;
właściwość układu fiz. charakteryzująca jego podatność na zmiany stanu pod wpływem czynników zewnętrznych.
rodzaj broni miotającej, która do napędu pocisków wykorzystuje energię gazów powstających podczas spalania ładunku miotającego (napędowego);
mat. tradycyjne pojęcie matematyki szkolnej: dowolny obszar przestrzenny wraz z powierzchnią ograniczającą;
mat. jedno z podstawowych pojęć matematyki, wprowadzone niezależnie przez I. Newtona i G.W. Leibniza pod koniec XVII w. jako nowe narzędzie rachunkowe;
CD, ang. Compact Disc Wymowa,
system zapisu i odczytu (za pomocą wiązki promieniowania lasera) na nośniku, tzw. płycie lub dysku CD, sygnałów cyfrowych (przetworzonych dźwięków, ilustracji, tekstów, obrazów ruchomych) oraz danych;
cement
[łac. caementum ‘kamień tłuczony’],
sproszkowany mineralny materiał wiążący (spoiwo budowlane), który po wymieszaniu z wodą tworzy plastyczną mieszankę (zaczyn), mającą zdolność twardnienia w wodzie (co jest korzystne dla późniejszych własności wyrobów cementowych) i na powietrzu, dając sztuczny kamień odporny na działanie wody;
chwytnia, kontenerowa rama chwytna, ang. spreader,
techn. urządzenie stanowiące wyposażenie dźwignicy (np. żurawia), przeznaczone do chwytania kontenerów;
lotn. siła wytwarzana przez zespół napędowy statku latającego lub rakiety;
ciągnik, traktor,
pojazd z własnym napędem służący do ciągnięcia przyczep, naczep, maszyn i urządzeń roln., dział i innego sprzętu wojsk. na podwoziach jezdnych, a także do zawieszania na nim różnych osprzętów roboczych;
Crampton
[krạ̈mptən]
Thomas Russe, ur. 6 VIII 1816, Broadstairs (hrab. Kent), zm. 19 III 1888, Londyn,
bryt. inżynier budowlany i kol., wynalazca;
cykliniarka, wygładzarka,
obrabiarka przeznaczona do wygładzania powierzchni drewna, c. nazywa się też przenośne obrabiarki (strugarki obrotowe, szlifierki) używane do cyklinowania.
cyklon
[gr. kyklṓn ‘wirujący’],
meteorol. układ wiatrów w postaci wiru, w którym cyrkulacja powietrza ma kierunek zgodny z kierunkiem ruchu obrotowego Ziemi;
czas uniwersalny, fr. Temps Universal (TU),
czas oparty na uśrednionym w zakresie roku ruchu obrotowym Ziemi.
systemy mierzenia czasu na podstawie okresowych zjawisk astronomicznych i fizycznych;
cząsteczka, molekuła, drobina,
najmniejsza trwała część substancji zachowująca właściwości chemiczne tej substancji;
ekon. rzeczy lub usługi zaspokajające potrzeby człowieka, powstałe jako rezultat procesu produkcji.
ekon. miara produkcji wytworzonej w danym czasie za pomocą czynników produkcji należących do obywateli danego kraju (niezależnie od miejsca ich użycia), wyrażona w cenach tych czynników; inaczej — produkt narodowy netto (PNN) w cenach czynników produkcji.
doprowadzenie do cylindrów spalinowego silnika tłokowego powietrza (w silniku o zapłonie samoczynnym) lub mieszanki palnej (w silniku o zapłonie iskrowym) o ciśnieniu wyższym od atmosferycznego, co umożliwia spalanie w silniku większej ilości paliwa, a tym samym uzyskanie większej mocy przy tej samej prędkości obrotowej i bez zmiany wymiarów silnika;
dodatkowy wymiar podatku, instrument fiskalny stosowany wobec przedstawicieli sektora prywatnego w miastach przez władze skarbowe PRL po 1947 w celu zmuszenia ich do rezygnacji z działalności gospodarczej;

Słownik języka polskiego PWN

obrotowy
1. «dotyczący ruchu dokoła własnej osi; też: powstający w wyniku takiego ruchu»
2. «mający możność obracania się»
3. «dotyczący gotówkowego lub towarowego obrotu w przedsiębiorstwie»

• obrotowo
stożek obrotowy, obrotowy prosty, kołowy «bryła ograniczona, powstała przez obrót trójkąta prostokątnego dookoła jednej z jego przyprostokątnych»
kapitał obrotowy «środki produkcyjne zużywane całkowicie w ciągu jednego cyklu produkcyjnego»
kręg obrotowy «kręg szyjny, umożliwiający obracanie głowy»
ruch obrotowy, wirowy «ruch, w którym punkty leżące na danej prostej pozostają nieruchome, pozostałe zaś punkty bryły poruszają się po okręgach, których środki leżą na tej prostej»
elipsoida obrotowa «bryła geometryczna powstająca przez obrót elipsy dookoła jej osi symetrii»
prędkość obrotowa «prędkość kątowa ciała określana liczbą jego obrotów na jednostkę czasu»
scena obrotowa «scena obracająca się dzięki wmontowanej w nią tarczy obrotowej»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia