obrotowy

Encyklopedia PWN

regulator Watta
[r. uota],
regulator prędkości obrotowej koła zamachowego w maszynie parowej;
urządzenie przetwarzające energię sprężonego gazu, najczęściej powietrza, na energię mech. ruchu obrotowego;
precyzyjne, często miniaturowe urządzenie do napędu mech., wykorzystujące do wytworzenia siły posuwistej (s.u. liniowe) lub momentu obrotowego (s.u. rotacyjne) odpowiednio generowane (za pomocą elementów piezoelektr.) mody (mod) drgań ultradźwiękowych.
siła Coriolisa
[s. korjolisa],
fiz. jedna z sił bezwładności, której dodanie do sił faktycznie działających na ciało uwzględnia wpływ ruchu obrotowego nieinercjalnego układu odniesienia na ruch ciała w tym układzie;
obrabiarka lub ręczny przyrząd do szlifowania.
turbina
[łac.],
silnik turbinowy,
silnik przepływowy (maszyna przepływowa) z wirnikiem łopatkowym, przetwarzający energię kinetyczną strumienia czynnika roboczego (pary, gazu, spalin, wody) przepływającego między łopatkami wirnika w energię ruchu obrotowego;
rodzaj silnika wodnego przetwarzającego energię mechaniczną wody na pracę użyteczną wskutek zmiany krętu lub pędu wody przepływającej przez wirnik — organ roboczy turbiny.
ABS Wymowa, ang. Anti-Lock Brakes System Wymowa,
techn. system przeciwdziałający blokowaniu kół pojazdu przy hamowaniu;
aerator
[gr.],
roln. narzędzie roln. ręczne lub ciągnikowe używane do aeracji trawników oraz niszczenia zaskorupionej warstwy gleby i chwastów;
aksikon
[gr.],
ogólnie element opt. o obrotowej osi symetrii; pot. element opt. ograniczony z jednej strony powierzchnią sferyczną, a z drugiej — powierzchnią stożkową;
aktuatoryka
[ang. actuator ‘urządzenie uruchamiające’, ‘nastawnik’],
aktoryka,
dziedzina mechatroniki zajmująca się budową i sterowaniem urządzeń wykonawczych stosowanych w automatyce i robotyce w celu realizacji zadań ruchowych i siłowych.
reguła mnemotechn. określająca zależność między kierunkiem prądu elektrycznego i kierunkiem pola magnet. wytworzonego przez ten prąd;
anemometr
[gr. ánemos ‘wiatr’, metréō ‘mierzę’],
przyrząd do pomiaru prędkości (niekiedy również kierunku) przepływu płynów.
antena
[łac. antenna ‘reja’],
urządzenie do wysyłania (antena nadawcza) lub (i) odbierania (antena odbiorcza) fal elektromagnetycznych (radiowych), stanowiące część składową każdego systemu radiokomunikacyjnego.
antycyklon
[gr.],
meteorol. układ wiatrów w postaci wiru, w którym cyrkulacja powietrza ma kierunek przeciwny do kierunku ruchu obrotowego Ziemi;
krystal. pojęcie występujące w jednej z tzw. uogólnionych teorii symetrii;
ASR, ang. Automatic Stability Regulation,
techn. system zapobiegający zerwaniu przyczepności napędowych kół samochodu; kontroluje i automatycznie reguluje siły napędowe na tych kołach;
najbardziej zewnętrzna, gazowa część naszej planety;
układ ruchów powietrza w atmosferze ziemskiej uśredniony przestrzennie (na ogół południkowo) i w długich przedziałach czasu (pora roku, wiele lat).
AYC, ang. Active Yaw Control Systems,
techn. ogólna nazwa systemów zwiększających stateczność samochodu podczas ruchu po torze krzywoliniowym;

Słownik języka polskiego PWN

obrotowy
1. «dotyczący ruchu dokoła własnej osi; też: powstający w wyniku takiego ruchu»
2. «mający możność obracania się»
3. «dotyczący gotówkowego lub towarowego obrotu w przedsiębiorstwie»

• obrotowo
stożek obrotowy, obrotowy prosty, kołowy «bryła ograniczona, powstała przez obrót trójkąta prostokątnego dookoła jednej z jego przyprostokątnych»
kapitał obrotowy «środki produkcyjne zużywane całkowicie w ciągu jednego cyklu produkcyjnego»
kręg obrotowy «kręg szyjny, umożliwiający obracanie głowy»
ruch obrotowy, wirowy «ruch, w którym punkty leżące na danej prostej pozostają nieruchome, pozostałe zaś punkty bryły poruszają się po okręgach, których środki leżą na tej prostej»
elipsoida obrotowa «bryła geometryczna powstająca przez obrót elipsy dookoła jej osi symetrii»
prędkość obrotowa «prędkość kątowa ciała określana liczbą jego obrotów na jednostkę czasu»
scena obrotowa «scena obracająca się dzięki wmontowanej w nią tarczy obrotowej»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia