obrotowy

Encyklopedia PWN

gady, Reptilia,
gromada kręgowców;
galaktyki
[gr.],
grawitacyjnie związane układy gwiazd, gazu, pyłu i ciemnej materii.
geodezja
[gr. gḗ ‘ziemia’, daíōmai ‘dzielę’],
jedna z nauk o Ziemi zajmująca się wyznaczaniem jej kształtu i rozmiarów, pomiarami całej planety lub dowolnych jej części.
geofizyka
[gr. gḗ ‘ziemia’, physikḗ ‘przyrodoznawstwo’ < phýsis ‘natura’, ‘przyroda’],
nauka o Ziemi jako ciele fizycznym;
geoida
[gr. gḗ ‘ziemia’, eídos ‘kształt’],
powierzchnia jednakowego potencjału (ekwipotencjalna powierzchnia) pola siły ciężkości (ciężar), pokrywająca się z teoret. poziomem wód otwartych (mórz i oceanów), przedłużona umownie pod lądami;
złożone narzędzie, zwykle obrotowe, np.: głowica frezowa, głowica gwinciarska z wieloma nożami do nacinania gwintu, a także głowica wielonarzędziowa — zespół roboczy obrabiarki służący do osadzenia narzędzi (nawet kilkudziesięciu) pracujących jednocześnie (wielowrzecionowa wiertarska) lub kolejno (głowica rewolwerowa).
GPS, ang. Global Positioning System,
globalny system wyznaczania pozycji (lokalizacji) obiektów wykorzystujący sztuczne satelity Ziemi, przeznaczony do ciągłego, szybkiego i dokładnego wyznaczania trzech współrzędnych, określających pozycję anteny odbiornika osobistego albo zainstalowanego na obiekcie stałym lub ruchomym, znajdującym się na lądzie, wodzie lub w powietrzu.
gramofon
[gr.],
urządzenie do odtwarzania dźwięku z płyt gramofonowych.
Guldin Paul, właśc. Habakkuk Guldin, ur. 12 VI 1577, Saint-Gall (ob. Sankt Gallen), zm. 3 XI 1643, Graz,
matematyk szwajc.;
mat. twierdzenia podające proste sposoby obliczania pól powierzchni i objętości brył obrotowych:
Habich Edward Ludwik, ur. 4 VI 1905, Wielkie Łuki (Rosja), zm. 14 XI 1987, Warszawa,
inżynier mechanik, konstruktor;
pomieszczenie ze sprzętem do przeprowadzania badań silników;
helikoida
[gr. hélix, hélikos ‘skręcony’, eídos ‘kształt’],
powierzchnia śrubowa ogólna,
mat. powierzchnia powstała przez obrót krzywej dokoła ustalonej prostej (osi) i jednoczesny ruch wzdłuż tej prostej, przy stałym stosunku szybkości tych ruchów;
herpolhodia
[gr.],
krzywa, jaką zakreśla w ruchu obrotowym bryły sztywnej wokół nieruchomego punktu koniec wektora prędkości kątowej na nieruchomej aksoidzie.
Hulls
[halz]
Jonathan, ur. 1699, Campden (hrab. Gloucestershire), zm. 1758, Londyn,
wynalazca angielski;
Huygens
[họ̈ichəns]
Christiaan Wymowa, ur. 14 IV 1629, Haga, zm. 8 VII 1695, tamże,
matematyk, astronom i fizyk holenderski.
IGS, ang. International GPS Service, Międzynarodowa Służba GPS,
organizacja międzynar., zał. 1994 przez Międzynar. Asocjację Geodezji;
indukcyjny regulator napięcia, transformator obrotowy,
pierścieniowa maszyna indukcyjna, zwykle trójfazowa, do regulacji napięcia (maksymalnie od 0 do podwójnej wartości napięcia zasilającego).
wielobiegunowy przetwornik indukcyjny o drukowanym uzwojeniu stojana i wirnika;
Jacobs Hans, ur. 30 IV 1907, Hamburg, zm. 24 X 1994,
niemiecki konstruktor szybowców.

Słownik języka polskiego PWN

obrotowy
1. «dotyczący ruchu dokoła własnej osi; też: powstający w wyniku takiego ruchu»
2. «mający możność obracania się»
3. «dotyczący gotówkowego lub towarowego obrotu w przedsiębiorstwie»

• obrotowo
stożek obrotowy, obrotowy prosty, kołowy «bryła ograniczona, powstała przez obrót trójkąta prostokątnego dookoła jednej z jego przyprostokątnych»
kapitał obrotowy «środki produkcyjne zużywane całkowicie w ciągu jednego cyklu produkcyjnego»
kręg obrotowy «kręg szyjny, umożliwiający obracanie głowy»
ruch obrotowy, wirowy «ruch, w którym punkty leżące na danej prostej pozostają nieruchome, pozostałe zaś punkty bryły poruszają się po okręgach, których środki leżą na tej prostej»
elipsoida obrotowa «bryła geometryczna powstająca przez obrót elipsy dookoła jej osi symetrii»
prędkość obrotowa «prędkość kątowa ciała określana liczbą jego obrotów na jednostkę czasu»
scena obrotowa «scena obracająca się dzięki wmontowanej w nią tarczy obrotowej»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia