kultura

Encyklopedia PWN

w najogólniejszym sensie kultura niższych warstw społeczeństwa;
termin wieloznaczny dotyczący porozumiewania się językiem zgodnie z obowiązującą w danym społeczeństwie i zwyczajowo utrwaloną normą językową, czyli zespołem jednostek językowych oraz reguł określających sposób ich realizacji w tekstach mówionych i pisanych.
czasopismo społ.-kult., wyd. w Warszawie II 1922–V 1923 przez Związek Organizacji Kult.-Oświat. „Kultura Robotnicza”, początkowo jako dwutygodnik, 1923 — tygodnik;
kultura masowa, kultura popularna, przemysł kulturalny,
dominujący typ kultury nowoczesnej odpowiadający modelowi społeczeństwa masowego, w którym korzysta się powszechnie ze środków masowego przekazu.
według tradycyjnych poglądów na kulturę ogół dzieł naukowych, literackich i artystycznych tworzących dorobek ludzkości w danym okresie historycznym.
część kultury nar., obejmująca wiedzę, wartości, zwyczaje, działania podejmowane w celu zapewnienia właściwego rozwoju psychofiz., wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności fiz. człowieka, a także w celu zachowania oraz przywracania jego zdrowia.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia