kultura

Encyklopedia PWN

zbiór zbadanych, podobnych do siebie zespołów źródeł archeologicznych, który umożliwia rekonstrukcję zdarzeń, sposobów bytowania, sporządzenie inwentarza powszechnie używanych wytworów i określenie umiejętności grupy ludzkiej zasiedlającej dany obszar w możliwym do oznaczenia czasie.
kloszowych grobów kultura, zw. też kulturą podkloszowych grobów,
archeol. kultura datowana od okresu halsztackiego D do środkowego okresu lateńskiego włącznie (V–II w. p.n.e.), wyróżniona na terenach ciągnących się wzdłuż Wisły, między ujściem Drwęcy na północy a Nidą na południu, z wyraźnym centrum na Mazowszu;
kreteńska kultura, kultura minojska,
kultura rozwijająca się na Krecie w epoce brązu (ok. 3500–1070 p.n.e.);
archeol. kultura młodszego okresu przedrzymskiego (II w. p.n.e.–pocz. n.e.), powstała na Pomorzu Gdańskim na podłożu kultury wejherowsko-krotoszyńskiej pod wpływem kultury jastorfskiej i latenizacji;
badeńska kultura, zw. też kulturą ceramiki promienistej,
archeol. kultura środkowoeur. eneolitu rozwijająca się w 2. poł. III tysiąclecia p.n.e.;
archeol. kultura neolitu, mająca także ewidentne cechy kultury eneolitycznej (eneolit), ważna kultura Wielkiej Niz. Węgierskiej na zachód od Dunaju, rozwijająca się w IV tysiącleciu p.n.e.;
archeol. najstarsza kultura polgarskiego kręgu kulturowego, określana też jako wczesnopolgarska, reprezentująca późny neolit na terenie wschodniej Słowacji i północno-wschodnich Węgier, datowana na 4000–3600 p.n.e.;
archeol. kultura rozwijająca się od młodszego okresu przedrzymskiego do wczesnego okresu wędrówek ludów (przeł. III i II w. p.n.e.–poł. V w. n.e.) na terenach środkowej i południowej Polski oraz północnej Ukrainy (górny Bug i Dniestr);
wielbarska kultura, dawniej kultura gocko-gepidzka,
archeol. kultura okresu wpływów rzymskich i wczesnego okresu wielkiej wędrówki ludów;
archeol. kultura późnoneolityczna rozwijająca się na Wyż. Sandomierskiej w 2. poł. III i pocz. II tysiąclecia p.n.e.;
archeol. kultura późnego neolitu i wczesnej epoki brązu, znana z terenów Karelii i północnego rejonu Rosji, od jez. Ładoga do rz. Onega;
ketlaska kultura, zw. też karantańsko-ketlaską kulturą,
archeol. kultura mieszkańców wschodnich Alp i ich podnóży, datowana na poł. VIII–koniec X w.;
archeol. kultura późnej epoki brązu (1100–800 p.n.e.) zajmująca górskie i wyżynne tereny obecnych północnych Węgier i środkowej Słowacji;
abwilska kultura, dawniej zw. kulturą szelską,
archeol. kultura dolnego paleolitu zachodniej Europy;
Bromme kultura, dawniej zw. też kulturą lyngbijską,
archeol. kultura schyłkowego paleolitu (11,5–10 tys. lat temu), występująca na obszarze Danii, południowej Szwecji, północnych Niemiec, północno-zachodniej i centralnej Polski oraz Litwy;
archeol. kultura neolitu występująca w Chinach, na terenie prow. Shandong, na południe od Tai’an, datowana ok. 4300–2400 p.n.e.;
archeol. kultura mezolitu rozwijająca się od poł. VIII do VI tysiącl. p.n.e. na obszarach niżowych Niemiec oraz południowej Skandynawii
Egyek kultura
[k. ẹdźek],
archeol. kultura epoki brązu występująca na terenie północnych Węgier i południowej Słowacji, wariant kultur mogiłowych;
Federmesser kultura, zw. też kulturą tarnowską lub kulturą z tylczakami łukowymi,
archeol. kultura paleolitu schyłkowego; znana z terenów północnej części środkowej Europy, datowana na 12–11 tys. lat temu;

Słownik języka polskiego PWN

kultura
1. «materialna i umysłowa działalność społeczeństw oraz jej wytwory»
2. «społeczeństwo rozpatrywane ze względu na jego dorobek materialny i umysłowy»
3. «odpowiednio wysoki poziom rozwoju społeczeństwa w jakimś zakresie»
4. «umiejętność obcowania z ludźmi»
5. «sztuczna hodowla komórek, tkanek, organów lub całych mikroorganizmów»
6. «rodzaj, gatunek lub odmiana rośliny uprawiane na danym terenie w celach użytkowych; też: teren uprawy tej rośliny i sama uprawa»
7. «struktura gleby uprawnej osiągana w wyniku zabiegów agrotechnicznych i racjonalnej gospodarki; też: te zabiegi i gospodarka»

• kulturowy • kulturowo
kultura abwilska «kultura starszego paleolitu w Europie»
kultura aszelska «kultura paleolityczna»
kultura duchowa «ogół dzieł naukowych, literackich i dzieł sztuki tworzących dorobek ludzkości w danym okresie historycznym»
kultura egejska «kultura rozwijająca się w neolicie i epoce brązu w basenie Morza Egejskiego»
kultura fizyczna «dziedzina obejmująca naukę o wychowaniu fizycznym, sport, higienę osobistą oraz racjonalną organizację czynnego wypoczynku»
kultura grobów kurhanowych «kultura epoki brązu charakteryzująca się kurhanami bogato wyposażonymi w broń i ozdoby z brązu»
kultura halsztacka «kultura epoki żelaza rozwijająca się w zachodniej i środkowej Europie»
kultura helleńska «kultura grecka od czasów najdawniejszych do podbojów Aleksandra Wielkiego»
kultura masowa «kultura oparta na funkcjonowaniu środków masowej informacji, przeznaczona dla rozproszonej, licznej i zróżnicowanej publiczności»
kultura materialna «ogół dóbr materialnych oraz środków i umiejętności technicznych społeczeństwa w danym okresie historycznym»
kultura mykeńska «kultura rozwijająca się w II tysiącleciu p.n.e. we wschodniej części Morza Śródziemnego»
dom kultury «budynek mieszczący lokale kulturalno-rozrywkowe, jak czytelnia, sala kinowa, świetlica»
filozofia sztuki, nauki, kultury itp. «nauka zajmująca się ogólnymi rozważaniami na temat istoty i struktury sztuki, nauki, kultury itp.»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia