kultura

Encyklopedia PWN

archeol. kultura późnoneolityczna rozwijająca się na Wyż. Sandomierskiej w 2. poł. III i pocz. II tysiąclecia p.n.e.;
archeol. kultura późnego neolitu i wczesnej epoki brązu, znana z terenów Karelii i północnego rejonu Rosji, od jez. Ładoga do rz. Onega;
ketlaska kultura, zw. też karantańsko-ketlaską kulturą,
archeol. kultura mieszkańców wschodnich Alp i ich podnóży, datowana na poł. VIII–koniec X w.;
archeol. kultura późnej epoki brązu (1100–800 p.n.e.) zajmująca górskie i wyżynne tereny obecnych północnych Węgier i środkowej Słowacji;
abwilska kultura, dawniej zw. kulturą szelską,
archeol. kultura dolnego paleolitu zachodniej Europy;
Bromme kultura, dawniej zw. też kulturą lyngbijską,
archeol. kultura schyłkowego paleolitu (11,5–10 tys. lat temu), występująca na obszarze Danii, południowej Szwecji, północnych Niemiec, północno-zachodniej i centralnej Polski oraz Litwy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia